เดือนกันยายน 2561 ผลิตรถยนต์ 183,191 คัน ลดลงจากปีที่แล้ว 3.72% ขายในประเทศ 88,668 คัน เพิ่มขึ้น 14.3% ส่งออก 104,163 คัน ลดลง 13.67%


นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนกันยายน 2561 ดังนี้

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนกันยายน 2561 มีทั้งสิ้น 183,191 คัน ลดลง 3.72% จากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อส่งออก ลดลง 6.17% และ 16.93% ตามลำดับ แม้ว่าผลิตรถกระบะเพื่อขายในประเทศ เพิ่มขึ้น 27.32% ก็ตาม

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – กันยายน 2561 มีจำนวน 1,604,116 คัน เพิ่มขึ้น 8.55%

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนกันยายน 2561 มีจำนวน 88,668 คัน เพิ่มขึ้น 14.3% จากเศรษฐกิจภายในประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่อง จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น การแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่เข้าสู่ตลาด การลงทุนของภาครัฐมีความชัดเจนมากขึ้น การลงทุนของเอกชนยังคงเพิ่มขึ้น ผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น นักท่องเที่ยวยังคงเพิ่มขึ้น การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลที่ส่งเสริมการค้าส่งและค้าปลีกเติบโตขึ้น รวมถึงการส่งออกและนำเข้ายังขยายตัวดี

ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2561 รถยนต์มียอดขาย 746,546 คัน เพิ่มขึ้น 20.3%

เดือนกันยายน 2561 ส่งออกได้ 104,163 คัน ลดลง 13.67% จากการส่งออกรถยนต์นั่ง รถกระบะ และรถ PPV ที่ลดลง โดยลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดเอเชีย ตลาดแอฟริกา และตลาดอเมริกากลางและอเมริกาใต้ มูลค่าการส่งออก 54,403.22 ล้านบาท ลดลง 14.55%

เดือนมกราคม – กันยายน 2561 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 858,787 คัน ส่งออกเพิ่มขึ้น 1.04% มีมูลค่าการส่งออก 450,897.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.33%

มูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม – กันยายน 2561 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 666,992.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.78%

เดือนกันยายน 2561 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 201,717 คัน เพิ่มขึ้น 0.32% แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 165,551 คัน ลดลง 3.8% และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 36,166 คัน เพิ่มขึ้น 24.77%

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม – กันยายน 2561 ทั้งสิ้น 1,929,055 คัน เพิ่มขึ้น 1.56%

รถจักรยานยนต์ มียอดขาย 140,500 คัน ลดลง 9.7% ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2561 รถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,366,100 คัน ลดลง 1.7%

เดือนกันยายน 2561 มีจำนวนส่งออก 62,569 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้น 6.23% โดยมีมูลค่า 4,606.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.56%

เดือนมกราคม – กันยายน 2561 ส่งออก 644,876 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้น 3.62% โดยมีมูลค่า 44,324.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.92%

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนกันยายน 2561 ดังนี้

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนกันยายน 2561 มีทั้งสิ้น 183,191 คัน ลดลง 3.72% จากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อส่งออก ลดลง 6.17% และ 16.93% ตามลำดับ แม้ว่าผลิตรถกระบะเพื่อขายในประเทศ เพิ่มขึ้น 27.32% ก็ตาม

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – กันยายน 2561 มีจำนวน 1,604,116 คัน เพิ่มขึ้น 8.55%

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนกันยายน 2561 มีจำนวน 88,668 คัน เพิ่มขึ้น 14.3% จากเศรษฐกิจภายในประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่อง จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น การแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่เข้าสู่ตลาด การลงทุนของภาครัฐมีความชัดเจนมากขึ้น การลงทุนของเอกชนยังคงเพิ่มขึ้น ผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น นักท่องเที่ยวยังคงเพิ่มขึ้น การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลที่ส่งเสริมการค้าส่งและค้าปลีกเติบโตขึ้น รวมถึงการส่งออกและนำเข้ายังขยายตัวดี

ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2561 รถยนต์มียอดขาย 746,546 คัน เพิ่มขึ้น 20.3%

เดือนกันยายน 2561 ส่งออกได้ 104,163 คัน ลดลง 13.67% จากการส่งออกรถยนต์นั่ง รถกระบะ และรถ PPV ที่ลดลง โดยลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดเอเชีย ตลาดแอฟริกา และตลาดอเมริกากลางและอเมริกาใต้ มูลค่าการส่งออก 54,403.22 ล้านบาท ลดลง 14.55%

เดือนมกราคม – กันยายน 2561 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 858,787 คัน ส่งออกเพิ่มขึ้น 1.04% มีมูลค่าการส่งออก 450,897.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.33%

มูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม – กันยายน 2561 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 666,992.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.78%

เดือนกันยายน 2561 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 201,717 คัน เพิ่มขึ้น 0.32% แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 165,551 คัน ลดลง 3.8% และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 36,166 คัน เพิ่มขึ้น 24.77%

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม – กันยายน 2561 ทั้งสิ้น 1,929,055 คัน เพิ่มขึ้น 1.56%

รถจักรยานยนต์ มียอดขาย 140,500 คัน ลดลง 9.7% ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2561 รถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,366,100 คัน ลดลง 1.7%

เดือนกันยายน 2561 มีจำนวนส่งออก 62,569 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้น 6.23% โดยมีมูลค่า 4,606.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.56%

เดือนมกราคม – กันยายน 2561 ส่งออก 644,876 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้น 3.62% โดยมีมูลค่า 44,324.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.92%

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!