“โตโยต้า ถนนสีขาว” รับรางวัล “องค์กรเกียรติยศด้านความปลอดภัยทางถนน” บทพิสูจน์ความสำเร็จ ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องกว่า 29 ปี


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “องค์กรเกียรติยศด้านความปลอดภัยทางถนน (Prime Minister Road Safety Award)” ประจำปี 2560 ด้านองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านความปลอดภัยทางถนน จากโครงการ “โตโยต้า ถนนสีขาว”

โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล และรับมอบโดย นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในงานสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 13 จัดโดยศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพฯ (ไบเทค) บางนา

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และได้ริเริ่มโครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว ขึ้นในปี พ.ศ.2531 จวบจนปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 29 ปี โดยเริ่มต้นโครงการด้วยการสร้างการรับรู้ให้แก่สังคมไทยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน การให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาล ตลอดจนการทำกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการมีวินัยและน้ำใจบนท้องถนน อาทิ เมืองจราจรจำลอง การสร้างถนนแห่งรอยยิ้ม และชุมชนขับขี่ปลอดภัย

ปัจจุบัน โครงการโตโยต้า ถนนสีขาว ยังคงมุ่งมั่นสร้างแบบอย่างที่ดีในการขับขี่อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจากการอบรมพนักงานภายในบริษัทและผู้แทนจำหน่าย ให้มีความรู้เรื่องการขับขี่ที่ถูกต้อง การสร้างถนนต้นแบบ รวมถึงการขยายการทำกิจกรรมสู่กลุ่มเยาวชนผ่านโครงการ Toyota Campus Challenge เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการขับขี่ปลอดภัยให้กับเยาวชน

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัล “ผลงานดีเด่นด้านความปลอดภัยทางถนนประเภทองค์กร (Prime Minister Road Safety Award)” ซึ่งได้รับรางวัลครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2552 และได้รับรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 4 ครั้ง ทำให้ในปี พ.ศ.2560 นี้ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “องค์กรเกียรติยศด้านความปลอดภัยทางถนน (Prime Minister Road Safety Award)” โดยมีโครงการที่ได้รับการพิจารณาจำนวนทั้งสิ้น 135 โครงการ จาก 70 องค์กร

นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่โตโยต้า ได้รับการพิจารณาให้รับรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการสร้างกำลังใจให้เราดำเนินนโยบายด้านความปลอดภัย ภายใต้โครงการถนนสีขาว โดยจะยังคงมุ่งมั่นปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ทั้งในด้านวินัยจราจรและความมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน เพื่อสร้างให้เกิดคนขับที่ดี ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนและรอยยิ้มของคนไทยอย่างยั่งยืน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “องค์กรเกียรติยศด้านความปลอดภัยทางถนน (Prime Minister Road Safety Award)” ประจำปี 2560 ด้านองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านความปลอดภัยทางถนน จากโครงการ “โตโยต้า ถนนสีขาว”

โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล และรับมอบโดย นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในงานสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 13 จัดโดยศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพฯ (ไบเทค) บางนา

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และได้ริเริ่มโครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว ขึ้นในปี พ.ศ.2531 จวบจนปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 29 ปี โดยเริ่มต้นโครงการด้วยการสร้างการรับรู้ให้แก่สังคมไทยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน การให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาล ตลอดจนการทำกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการมีวินัยและน้ำใจบนท้องถนน อาทิ เมืองจราจรจำลอง การสร้างถนนแห่งรอยยิ้ม และชุมชนขับขี่ปลอดภัย

ปัจจุบัน โครงการโตโยต้า ถนนสีขาว ยังคงมุ่งมั่นสร้างแบบอย่างที่ดีในการขับขี่อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจากการอบรมพนักงานภายในบริษัทและผู้แทนจำหน่าย ให้มีความรู้เรื่องการขับขี่ที่ถูกต้อง การสร้างถนนต้นแบบ รวมถึงการขยายการทำกิจกรรมสู่กลุ่มเยาวชนผ่านโครงการ Toyota Campus Challenge เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการขับขี่ปลอดภัยให้กับเยาวชน

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัล “ผลงานดีเด่นด้านความปลอดภัยทางถนนประเภทองค์กร (Prime Minister Road Safety Award)” ซึ่งได้รับรางวัลครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2552 และได้รับรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 4 ครั้ง ทำให้ในปี พ.ศ.2560 นี้ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “องค์กรเกียรติยศด้านความปลอดภัยทางถนน (Prime Minister Road Safety Award)” โดยมีโครงการที่ได้รับการพิจารณาจำนวนทั้งสิ้น 135 โครงการ จาก 70 องค์กร

นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่โตโยต้า ได้รับการพิจารณาให้รับรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการสร้างกำลังใจให้เราดำเนินนโยบายด้านความปลอดภัย ภายใต้โครงการถนนสีขาว โดยจะยังคงมุ่งมั่นปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ทั้งในด้านวินัยจราจรและความมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน เพื่อสร้างให้เกิดคนขับที่ดี ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนและรอยยิ้มของคนไทยอย่างยั่งยืน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!