ไทยบริดจสโตนเข้ารับพระราชทานรางวัล “รัตโนบล” ประจาปี 2560


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพระราชทาน “รางวัลรัตโนบล ประจาปี 2560” แก่บริษัท ไทยบริดจสโตน จากัด โดยมร. ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการ เข้ารับรางวัลพระราชทาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อ เชิดชูเกียรติคุณแก่บริษัทฯที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานดีเด่นจนปรากฏเป็นที่ยอมรับต่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลและองค์กรอื่น

ไทยบริดจสโตนยังคงมุ่งดาเนินธุรกิจเพื่อนาเสนอสิ่งที่ดีที่สุดสู่มือผู้บริโภคอย่างหลากหลายและครอบคลุมทุกความ ต้องการ ในขณะเดียวกันยังสร้างความยั่งยืนแก่สังคมไทยด้วยการยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ แก่เยาวชนด้วยการสนับสนุนและดาเนินโครงการต่างๆในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบท ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี พ.ศ. 2546 ไทยบริดจสโตนได้เริ่มจัดตั้งศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ไทยบริดจสโตนและมอบให้กับโรงเรียน มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ไทยบริดจสโตนสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดตั้ง บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด 14/3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์: 02 516 8721-5

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ในจังหวัดชัยภูมิ ในขณะเดียวกัน ไทยบริดจสโตนได้ร่วมมือกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดาเนินโครงการสะพานเยาวชนนักประดิษฐ์ หรือ Bridge 2 Inventor เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสนับสนุนทนุ การศึกษาไทยบริดจสโตนแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ตลอดจนนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพระราชทาน “รางวัลรัตโนบล ประจาปี 2560” แก่บริษัท ไทยบริดจสโตน จากัด โดยมร. ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการ เข้ารับรางวัลพระราชทาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อ เชิดชูเกียรติคุณแก่บริษัทฯที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานดีเด่นจนปรากฏเป็นที่ยอมรับต่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลและองค์กรอื่น

ไทยบริดจสโตนยังคงมุ่งดาเนินธุรกิจเพื่อนาเสนอสิ่งที่ดีที่สุดสู่มือผู้บริโภคอย่างหลากหลายและครอบคลุมทุกความ ต้องการ ในขณะเดียวกันยังสร้างความยั่งยืนแก่สังคมไทยด้วยการยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ แก่เยาวชนด้วยการสนับสนุนและดาเนินโครงการต่างๆในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบท ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี พ.ศ. 2546 ไทยบริดจสโตนได้เริ่มจัดตั้งศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ไทยบริดจสโตนและมอบให้กับโรงเรียน มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ไทยบริดจสโตนสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดตั้ง บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด 14/3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์: 02 516 8721-5

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ในจังหวัดชัยภูมิ ในขณะเดียวกัน ไทยบริดจสโตนได้ร่วมมือกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดาเนินโครงการสะพานเยาวชนนักประดิษฐ์ หรือ Bridge 2 Inventor เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสนับสนุนทนุ การศึกษาไทยบริดจสโตนแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ตลอดจนนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!