ไทย-ญี่ปุ่น ร่วมจัดสัมมนา “Next Generation Vehicles Symposium” เพื่อมุ่งไปสู่ยานยนต์แห่งอนาคต (Next-Generation Automotive)


กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันยานยนต์ ร่วมกับ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น (METI) เจโทร กรุงเทพฯ (JETRO Bangkok) และ The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (HIDA-AOTS) จัดสัมมนา เรื่อง “Next Generation Vehicles Symposium” เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ระหว่างผู้ผลิตยานยนต์ไทยและญี่ปุ่น รวมทั้งเป็นการเสนอแนะแนวนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (Next-Generation Automotive)

การจัดสัมมนาดังกล่าว ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการรถยนต์ค่ายญี่ปุ่น เช่น Toyota, Mitsubishi, Nissan, FOMM (Asia) และ CHAdeMo Association เป็นต้น โดย ทุกบริษัทเห็นว่าเทคโนโลยียานยนต์ของโลกมุ่งไปสู่รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (Motor Driven) ตามแนวทางของการขับขี่สู่ความยั่งยืน (Sustainable Mobility) อย่างไรก็ตาม รถยนต์ไฟฟ้ายังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการ เช่น ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ซึ่งจำกัดระยะทางใช้งาน การพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้า การนำแบตเตอรี่มาใช้ใหม่ (Reuse) และการกำจัดซากของแบตเตอรี่ เป็นต้น ดังนั้น การพัฒนาไปสู่รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยเริ่มจากรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle : HEV) รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอิน (Plug-in Hybrid Electric Vehicle : PHEV) และรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle : BEV) ในที่สุด โดยภาครัฐทำหน้าที่สร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ด้านต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และกลไกตลาดจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดว่า เทคโนโลยียานยนต์ที่เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทยจะเป็นไปในทิศทางใด

ทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องต้องกันที่จะร่วมมือกันสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งเน้นการเป็นฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์อย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยคือ “ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์คุณสมบัติ “สะอาด ประหยัด ปลอดภัย” และ รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า โดยมีศูนย์ทดสอบที่มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานไทยสู่มาตรฐานสากล”

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันยานยนต์ ร่วมกับ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น (METI) เจโทร กรุงเทพฯ (JETRO Bangkok) และ The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (HIDA-AOTS) จัดสัมมนา เรื่อง “Next Generation Vehicles Symposium” เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ระหว่างผู้ผลิตยานยนต์ไทยและญี่ปุ่น รวมทั้งเป็นการเสนอแนะแนวนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (Next-Generation Automotive)

การจัดสัมมนาดังกล่าว ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการรถยนต์ค่ายญี่ปุ่น เช่น Toyota, Mitsubishi, Nissan, FOMM (Asia) และ CHAdeMo Association เป็นต้น โดย ทุกบริษัทเห็นว่าเทคโนโลยียานยนต์ของโลกมุ่งไปสู่รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (Motor Driven) ตามแนวทางของการขับขี่สู่ความยั่งยืน (Sustainable Mobility) อย่างไรก็ตาม รถยนต์ไฟฟ้ายังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการ เช่น ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ซึ่งจำกัดระยะทางใช้งาน การพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้า การนำแบตเตอรี่มาใช้ใหม่ (Reuse) และการกำจัดซากของแบตเตอรี่ เป็นต้น ดังนั้น การพัฒนาไปสู่รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยเริ่มจากรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle : HEV) รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอิน (Plug-in Hybrid Electric Vehicle : PHEV) และรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle : BEV) ในที่สุด โดยภาครัฐทำหน้าที่สร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ด้านต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และกลไกตลาดจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดว่า เทคโนโลยียานยนต์ที่เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทยจะเป็นไปในทิศทางใด

ทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องต้องกันที่จะร่วมมือกันสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งเน้นการเป็นฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์อย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยคือ “ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์คุณสมบัติ “สะอาด ประหยัด ปลอดภัย” และ รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า โดยมีศูนย์ทดสอบที่มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานไทยสู่มาตรฐานสากล”

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!