‘BGRIM’ ยันโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ลาวไม่ได้รับผลกระทบจ่ายไฟได้ตามปกติ


นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากการทรุดตัวของเขื่อนดินย่อยโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย ซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จนเป็นเหตุให้สันเขื่อนดินย่อยเกิดรอยร้าว และมีน้ำไหลออกสู่พื้นที่ท้ายน้ำ โดยเขื่อนดังกล่าวไม่ได้เป็นเขื่อนของบริษัท และโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากน้ำที่ไหลดังกล่าว โดยสามารถจ่ายไฟได้ตามปกติ

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากการทรุดตัวของเขื่อนดินย่อยโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย ซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จนเป็นเหตุให้สันเขื่อนดินย่อยเกิดรอยร้าว และมีน้ำไหลออกสู่พื้นที่ท้ายน้ำ โดยเขื่อนดังกล่าวไม่ได้เป็นเขื่อนของบริษัท และโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากน้ำที่ไหลดังกล่าว โดยสามารถจ่ายไฟได้ตามปกติ

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!