BWG ลงนามจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสาขาเทคนิคพลังงาน


คุณศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ กรรมการ บริษัท เอิร์ทเท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (ที่ 8 จากซ้าย) ในเครือ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีในสาขาเทคนิคพลังงานและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องระหว่างสถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่, วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี, วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก, วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม, วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง), วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ และวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี รวมทั้งจัดสัมมนา “ทิศทางการตลาดการผลิตกำลังพลคนพลังงาน” เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ผลงาน และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งความต้องการกำลังคนด้านอุตสาหกรรมพลังงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และประสบการณ์ของครูอาชีวศึกษา และครูฝึกในสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และผลักดันผู้สำเร็จการศึกษาให้มีงานทำ รวมทั้งกำหนดทิศทางส่งเสริมและสนับสนุนการขยายและยกระดับการจัดการด้านอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมสัตตบุศย์ แกรนด์บอลลูม ชั้น 6 โรงแรมปทุมธานีเพลส จ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆ นี้

คุณศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ กรรมการ บริษัท เอิร์ทเท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (ที่ 8 จากซ้าย) ในเครือ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีในสาขาเทคนิคพลังงานและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องระหว่างสถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่, วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี, วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก, วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม, วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง), วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ และวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี รวมทั้งจัดสัมมนา "ทิศทางการตลาดการผลิตกำลังพลคนพลังงาน" เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ผลงาน และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งความต้องการกำลังคนด้านอุตสาหกรรมพลังงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และประสบการณ์ของครูอาชีวศึกษา และครูฝึกในสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และผลักดันผู้สำเร็จการศึกษาให้มีงานทำ รวมทั้งกำหนดทิศทางส่งเสริมและสนับสนุนการขยายและยกระดับการจัดการด้านอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมสัตตบุศย์ แกรนด์บอลลูม ชั้น 6 โรงแรมปทุมธานีเพลส จ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆ นี้

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!