CANADA-ดินแดนแห่งสิทธิและเสรีภาพของทุกชนชาติแถบทวีปอเมริกาเหนือ (ตอนที่ 1)


By : C. Methas – Managing Edition

ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่อยู่บริเวณทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ มีเนื้อที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก เนื้อที่รวม 9,976,140 ตารางกิโลเมตร กรุงออตตาวาเป็นเมืองหลวง ทิศเหนือจรดมหาสมุทรอาร์กติก ทิศใต้ติดกับสหรัฐอเมริกา ทิศตะวันตกติดมหาสมุทรแปซิฟิกและรัฐอาลาสก้า ทิศตะวันออกติดมหาสมุทรแอตแลนติก ในอดีตเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและอังกฤษ

ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อเนื่อง มีทรัพยากรในประเทศมาก ประกอบด้วย แก๊สธรรมชาติ ทองคำ เหล็ก นิเกิ้ล ทองคำ ยูเรเนียม ป่าไม้และสังกะสี อุตสาหกรรหลักของประเทศคืออุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมป่าไม้ อิเล็กทรอนิคส์ เหมืองแร่และพลังงาน
ค่านิยมหลักของสังคมแคนาดาที่ฝังลึกในทุกคนได้แก่ การส่งเสริมและเคารพในสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานสำคัญที่สุดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สังคมแคนาดาจะให้ความสนใจต่อพัฒนาการในประเทศที่มีระบอบการปกครองที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในปี พ.ศ. 2505 รัฐสภาแคนาดาได้ออกกฎหมายคนเข้าเมือง ซึ่งมีผลบังคับใช้จนทุกวันนี้ สาระสำคัญของกฎหมายดังกล่าวคือการยกเลิกการเลือกปฏิบัติ

ต่อมาได้ออกกฎหมายที่ใช้หลักการแหล่งกำเนิด แบ่งเป็น preferred ซึ่งคือ กลุ่มคนยุโรป และ non-preferred ได้แก่ กลุ่มที่ไม่ใช่ยุโรป การเปิดรับคนเข้าเมืองจากทุกที่อย่างเป็นทางการทั่วไป และการใช้วิธีการคิดคะแนนประเมินน้ำหนัก ว่าสมควรรับผู้ใดเข้าไปตั้งถิ่นฐานในแคนาดา ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า แคนาดามองเรื่องการรับคนเข้าไปตั้งถิ่นฐานอย่างเป็นการถาวร เพื่อเป็นฐานการเก็บภาษีให้แก่รัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐ

ประเทศแคนาดาเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย สังคมของแคนาดาเป็นสังคมที่มีส่วนผสมของชนชาติต่าง ๆ มากมาย ชนชาติที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากที่สุด ระหว่างปี พ.ศ. 2534 – 2543 เป็นชาวเอเชีย ส่วนใหญ่จะมาจากประเทศจีน อินเดีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์และอิหร่าน เพิ่มขึ้นเป็น 59.5 เปอร์เซ็นต์ของคนเข้าเมืองเพื่อตั้งถิ่นฐานในแคนาดา
เมืองใหญ่ที่มีความสำคัญได้แก่เมืองโทรอนโต เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ และเป็นเมืองหลวงของรัฐออนแทรีโอ มีประชากรประมาณ 5,304,100 คน และได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีหลายเชื้อชาติมากที่สุดเมืองหนึ่ง
โทรอนโตเป็นศูนย์กลางทาด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศแคนาดา โดยในปี พ.ศ. 2548 รัฐบาลแคนาดาได้จัดให้โทรอนโตเป็นเมืองหลวงวัฒนธรรมของประเทศ

By : C. Methas - Managing Edition

ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่อยู่บริเวณทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ มีเนื้อที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก เนื้อที่รวม 9,976,140 ตารางกิโลเมตร กรุงออตตาวาเป็นเมืองหลวง ทิศเหนือจรดมหาสมุทรอาร์กติก ทิศใต้ติดกับสหรัฐอเมริกา ทิศตะวันตกติดมหาสมุทรแปซิฟิกและรัฐอาลาสก้า ทิศตะวันออกติดมหาสมุทรแอตแลนติก ในอดีตเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและอังกฤษ

ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อเนื่อง มีทรัพยากรในประเทศมาก ประกอบด้วย แก๊สธรรมชาติ ทองคำ เหล็ก นิเกิ้ล ทองคำ ยูเรเนียม ป่าไม้และสังกะสี อุตสาหกรรหลักของประเทศคืออุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมป่าไม้ อิเล็กทรอนิคส์ เหมืองแร่และพลังงาน ค่านิยมหลักของสังคมแคนาดาที่ฝังลึกในทุกคนได้แก่ การส่งเสริมและเคารพในสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานสำคัญที่สุดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สังคมแคนาดาจะให้ความสนใจต่อพัฒนาการในประเทศที่มีระบอบการปกครองที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในปี พ.ศ. 2505 รัฐสภาแคนาดาได้ออกกฎหมายคนเข้าเมือง ซึ่งมีผลบังคับใช้จนทุกวันนี้ สาระสำคัญของกฎหมายดังกล่าวคือการยกเลิกการเลือกปฏิบัติ

ต่อมาได้ออกกฎหมายที่ใช้หลักการแหล่งกำเนิด แบ่งเป็น preferred ซึ่งคือ กลุ่มคนยุโรป และ non-preferred ได้แก่ กลุ่มที่ไม่ใช่ยุโรป การเปิดรับคนเข้าเมืองจากทุกที่อย่างเป็นทางการทั่วไป และการใช้วิธีการคิดคะแนนประเมินน้ำหนัก ว่าสมควรรับผู้ใดเข้าไปตั้งถิ่นฐานในแคนาดา ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า แคนาดามองเรื่องการรับคนเข้าไปตั้งถิ่นฐานอย่างเป็นการถาวร เพื่อเป็นฐานการเก็บภาษีให้แก่รัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐ

ประเทศแคนาดาเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย สังคมของแคนาดาเป็นสังคมที่มีส่วนผสมของชนชาติต่าง ๆ มากมาย ชนชาติที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากที่สุด ระหว่างปี พ.ศ. 2534 - 2543 เป็นชาวเอเชีย ส่วนใหญ่จะมาจากประเทศจีน อินเดีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์และอิหร่าน เพิ่มขึ้นเป็น 59.5 เปอร์เซ็นต์ของคนเข้าเมืองเพื่อตั้งถิ่นฐานในแคนาดา เมืองใหญ่ที่มีความสำคัญได้แก่เมืองโทรอนโต เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ และเป็นเมืองหลวงของรัฐออนแทรีโอ มีประชากรประมาณ 5,304,100 คน และได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีหลายเชื้อชาติมากที่สุดเมืองหนึ่ง โทรอนโตเป็นศูนย์กลางทาด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศแคนาดา โดยในปี พ.ศ. 2548 รัฐบาลแคนาดาได้จัดให้โทรอนโตเป็นเมืองหลวงวัฒนธรรมของประเทศ

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!