อดานี โททอล ก๊าซ เปิดตัวโครงการนำร่อง ผสมไฮโดรเจนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้านำไฮโดรเจนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาเป็นพลังงานทดแทน

อดานี โททอล ก๊าซ เปิดตัวโครงการนำร่อง ผสมไฮโดรเจนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้านำไฮโดรเจนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาเป็นพลังงานทดแทน

ได้รับการสนับสนุนร่วมโดยอดานี กรุ๊ป (Adani Group) และโททาลเอนเนอร์ยี่ส์ (TotalEnergies) ประกาศเริ่มบุกเบิกโครงการนำร่องการผสมไฮไดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen Blending Pilot Project)

Nov 30, 2023

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!