Czechoslovakia-สาธารณรัฐเช็กดินแดนแห่งที่ราบสูงในยุโรปกลาง (ตอนที่ 2)


By : C. Methas – Managing Editor

แม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศเช็กโกสโลวาเกียเริ่มดำเนินการปฏิรูปทางเศรษฐกิจอย่างจริงจัง ในขณะที่รัฐบาลคอมมิวนิสต์ยุคก่อนยังคงดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคอย่างระแวดระวัง การปฏิรูปทางเศรษฐกิจดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว โดยปล่อยให้ราคาสินค้าเคลื่อนไหวอย่างเสรี การคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่เจ้าของเดิมและที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเป็นส่วนใหญ่และบริษัทของเอกชนต่าง ๆ ถูกปฏิรูปเช่นกัน ภายหลังจากการแยกเช็กโกสโลวาเกียเป็นเช็กและสโลวัก ในปี 2546 สาธารณรัฐเช็กมีการพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าอย่างมาก การแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่รวดเร็ว มีอัตราการว่างงานต่ำและไม่มีอัตราเงินเฟ้อที่สูงเกินไป ประสบความสำเร็จในการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ เช่น บริษัทโตโยต้ามอเตอร์และบริษัทเปอร์โยต์ ซีตรอง เข้าไปตั้งฐานการผลิตขนาดใหญ่ในประเทศเช็กโกสโลวาเกีย

รัฐบาลได้ก่อตั้งหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนเพื่อดึงดูดการลงทุนด้านเทคโนโลยีระดับสูง ทั้งนี้ รัฐบาลคาดว่าจะสามารถดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นจาก 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงปี 2548-2550 ส่งผลให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง ค่าจ้างแรงงานมีการปรับตัวสูงขึ้นและมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ช่วยกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อได้ลดลงเป็นลำดับ

นโยบายต่างประเทศ สาธารณรัฐเช็กมีนโยบายส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะยุโรปตะวันตก เน้นให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนระบบการเมืองและเศรษฐกิจของตนให้สามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปได้ เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 ร่วมกับประเทศในยุโรปอื่น ๆ อีกรวม 10 ประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับโปแลนด์, ฮังการีและสโลวาเกียภายใต้กรอบ Visegrad Group ด้วย ส่งผลให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแบบพลิกแผ่นดินไปในทางที่มีความเจริญก้าวหน้าทันต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลก แต่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นจากความมีเอกลักษณ์ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน
สาธารณรัฐเช็กได้สถาปนาความสัมพันธ์กับประเทศทั้งสิ้นราว 85 ประเทศ ในจำนวนนี้ 80 ประเทศ มีตัวแทนทางการทูตอย่างถาวร ที่กรุงปราก

By : C. Methas - Managing Editor

แม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศเช็กโกสโลวาเกียเริ่มดำเนินการปฏิรูปทางเศรษฐกิจอย่างจริงจัง ในขณะที่รัฐบาลคอมมิวนิสต์ยุคก่อนยังคงดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคอย่างระแวดระวัง การปฏิรูปทางเศรษฐกิจดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว โดยปล่อยให้ราคาสินค้าเคลื่อนไหวอย่างเสรี การคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่เจ้าของเดิมและที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเป็นส่วนใหญ่และบริษัทของเอกชนต่าง ๆ ถูกปฏิรูปเช่นกัน ภายหลังจากการแยกเช็กโกสโลวาเกียเป็นเช็กและสโลวัก ในปี 2546 สาธารณรัฐเช็กมีการพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าอย่างมาก การแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่รวดเร็ว มีอัตราการว่างงานต่ำและไม่มีอัตราเงินเฟ้อที่สูงเกินไป ประสบความสำเร็จในการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ เช่น บริษัทโตโยต้ามอเตอร์และบริษัทเปอร์โยต์ ซีตรอง เข้าไปตั้งฐานการผลิตขนาดใหญ่ในประเทศเช็กโกสโลวาเกีย

รัฐบาลได้ก่อตั้งหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนเพื่อดึงดูดการลงทุนด้านเทคโนโลยีระดับสูง ทั้งนี้ รัฐบาลคาดว่าจะสามารถดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นจาก 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงปี 2548-2550 ส่งผลให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง ค่าจ้างแรงงานมีการปรับตัวสูงขึ้นและมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ช่วยกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อได้ลดลงเป็นลำดับ

นโยบายต่างประเทศ สาธารณรัฐเช็กมีนโยบายส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะยุโรปตะวันตก เน้นให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนระบบการเมืองและเศรษฐกิจของตนให้สามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปได้ เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 ร่วมกับประเทศในยุโรปอื่น ๆ อีกรวม 10 ประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับโปแลนด์, ฮังการีและสโลวาเกียภายใต้กรอบ Visegrad Group ด้วย ส่งผลให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแบบพลิกแผ่นดินไปในทางที่มีความเจริญก้าวหน้าทันต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลก แต่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นจากความมีเอกลักษณ์ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน สาธารณรัฐเช็กได้สถาปนาความสัมพันธ์กับประเทศทั้งสิ้นราว 85 ประเทศ ในจำนวนนี้ 80 ประเทศ มีตัวแทนทางการทูตอย่างถาวร ที่กรุงปราก

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!