FIJI-หมู่เกาะทะเลใต้-สาธารณรัฐกลางมหาสมุทรแปซิฟิกมีประวัติยาวนานกว่า 3,500 ปี


By : C. Methas – Managing Editor

สาธารณรัฐฟิจิเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ภูมิประเทศ ประกอบไปด้วยเกาะแก่งต่าง ๆ จำนวนทั้งหมด 322 เกาะ แต่มีประชากรอาศัยอยู่ 106 เกาะเท่านั้น สภาพเป็นเกาะหินภูเขาไฟ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและมีพื้นที่ราบเพียง เล็กน้อย มีแร่ธรรมชาติ เช่น ทอง เงิน ทองแดง แมงกานีส ในเกาะวิติเลวู มีบ่อน้ำพุร้อนและหุบเขาที่มีแม่น้ำไหลผ่าน ภูมิอากาศแบบเขตร้อน และอยู่ในเขตมรสุม

ฟิจิเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากออสเตรเลียไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2,880 กิโลเมตร ประกอบ 332 เกาะ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 18,333 ตารางกิโลเมตร มีเขตเศรษฐกิจจำเพาะ 1,260,000 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าไม้ และต้นมะพร้าวบริเวณชายฝั่ง บริเวณที่แห้งแล้งเป็นทุ่งหญ้า หรือใช้ในการทำไร่อ้อย ที่โดดเด่นเป็นพิเศษของประเทศนี้ ได้แก่มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สะอาด สามารถบรรจุภัณฑ์ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา

กรุงซูวาเป็นเมืองหลวง ตั้งอยู่บนเกาะ Viti Levu เกาะใหญ่อีกแห่งคือ เกาะเลาโตกา
ตามประวัติศาสตร์ของหมู่เกาะฟิจิ มีชนพื้นเมืองอาศัยกระจัดกระจายอยู่บนเกาะต่าง ๆ มาราว 3,500 ปีมาแล้ว ชนพื้นเมืองมักจะต่อสู้แย่งชิง อำนาจกัน ต่อมาคาโคบาอูซึ่งเป็นหัวหน้าของชนเผ่าหนึ่งสามารถรวบรวมชนเผ่าต่าง ๆให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ และสถาปนาให้เป็นกษัตริย์ฟิจิ

หลังจากรวบรวมเป็นปึกแผ่นได้ แต่ไม่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและทนความกดดันจากมหาอำนาจมหาชาติต่าง ๆได้ จึงนำฟิจิเข้าเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2457 ในยุคอาณานิคม มีความพยายามในการปกป้องกรรมสิทธิ์ในการที่ดินและปกป้องการใช้แรงงานชนพื้นเมือง ชาวยุโรปที่ต้องการทำไร่ต้องเช่าที่ดินจากชนพื้นเมืองและจ้างแรงงานภายนอกชาวอินเดียจำนวนมากมาทำไร่

เชื้อชาติต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ชาวพื้นเมืองฟิจิ 54 % และชาวฟิจิเชื้อสายอินเดีย 40 % โดยชาวอินเดียได้อพยพเข้ามาเป็นคนงานในไร่ตั้งแต่เป็นอาณานิคมของอังกฤษ ที่ชาวอังกฤษได้เข้ามาเป็นเจ้าของไร่

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ 46 % ศาสนาคริสต์ นิกาย Methodist ศาสนาฮินดู 33 % ศาสนาอิสลาม 8 % และศาสนาสิกข์ 0.9 %ตามลำดับ ภาษาที่ใช้ในฟิจิอย่างเป็นทางการ ใช้ภาษาอังกฤษ ฟิเจียนและฮินดี วันที่ 10 ตุลาคม 2513 เป็นวันชาติของประเทศฟิจิ ซึ่งเป็นวันที่ฟิจิได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักร

อุตสาหกรรมสำคัญของประเทศฟิจิได้แก่ น้ำตาล การท่องเที่ยวเนื่องจากมีสภาพพื้นที่เป็นเกาะที่ได้รับการอนุรักษ์ทางธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี และการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

สินค้าส่งออกได้แก่ น้ำตาล เสื้อผ้าสำเร็จรูป ทอง ไม้ น้ำมันมะพร้าว ปลา น้ำเปล่าบรรจุขวดฟิจิยังส่งออกน้ำดื่มบรรจุขวดไปยังสหรัฐฯ โดยอาศัยชื่อเสียงของฟิจิเรื่องการมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สะอาด

สถานที่ท่องเที่ยวในฟิจิเป็นความงดงามของธรรมชาติในแถบหมู่เกาะทะเลใต้ มีที่พักหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่โรงแรมระดับ 5 ดาวไปจนถึงที่พักราคาถูกชายทะเลและมีเรือเดินทางไปยังเกาะแก่งต่าง ๆ จะมีกำหนดที่ตรงตามเวลาซึ่งมีการจองล่วงหน้า

สาธารณรัฐฟิจิยังคงขาดการพัฒนาในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน เนื่องจากขาดเสถียรภาพทางการเมือง คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศค่อนข้างอยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานอยู่มาก นอกจากนี้ยังขาดการพัฒนาทั้งในส่วนของเศรษฐกิจและสังคม และได้มีการทำรัฐประหารเพื่อแย่งชิงอำนาจกันของกลุ่มคนส่วนน้อยในประเทศที่เกิดขึ้นหลายครั้ง จนกระทั่งไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมโลก

 

By : C. Methas - Managing Editor

สาธารณรัฐฟิจิเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ภูมิประเทศ ประกอบไปด้วยเกาะแก่งต่าง ๆ จำนวนทั้งหมด 322 เกาะ แต่มีประชากรอาศัยอยู่ 106 เกาะเท่านั้น สภาพเป็นเกาะหินภูเขาไฟ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและมีพื้นที่ราบเพียง เล็กน้อย มีแร่ธรรมชาติ เช่น ทอง เงิน ทองแดง แมงกานีส ในเกาะวิติเลวู มีบ่อน้ำพุร้อนและหุบเขาที่มีแม่น้ำไหลผ่าน ภูมิอากาศแบบเขตร้อน และอยู่ในเขตมรสุม

ฟิจิเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากออสเตรเลียไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2,880 กิโลเมตร ประกอบ 332 เกาะ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 18,333 ตารางกิโลเมตร มีเขตเศรษฐกิจจำเพาะ 1,260,000 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าไม้ และต้นมะพร้าวบริเวณชายฝั่ง บริเวณที่แห้งแล้งเป็นทุ่งหญ้า หรือใช้ในการทำไร่อ้อย ที่โดดเด่นเป็นพิเศษของประเทศนี้ ได้แก่มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สะอาด สามารถบรรจุภัณฑ์ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา

กรุงซูวาเป็นเมืองหลวง ตั้งอยู่บนเกาะ Viti Levu เกาะใหญ่อีกแห่งคือ เกาะเลาโตกา ตามประวัติศาสตร์ของหมู่เกาะฟิจิ มีชนพื้นเมืองอาศัยกระจัดกระจายอยู่บนเกาะต่าง ๆ มาราว 3,500 ปีมาแล้ว ชนพื้นเมืองมักจะต่อสู้แย่งชิง อำนาจกัน ต่อมาคาโคบาอูซึ่งเป็นหัวหน้าของชนเผ่าหนึ่งสามารถรวบรวมชนเผ่าต่าง ๆให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ และสถาปนาให้เป็นกษัตริย์ฟิจิ

หลังจากรวบรวมเป็นปึกแผ่นได้ แต่ไม่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและทนความกดดันจากมหาอำนาจมหาชาติต่าง ๆได้ จึงนำฟิจิเข้าเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2457 ในยุคอาณานิคม มีความพยายามในการปกป้องกรรมสิทธิ์ในการที่ดินและปกป้องการใช้แรงงานชนพื้นเมือง ชาวยุโรปที่ต้องการทำไร่ต้องเช่าที่ดินจากชนพื้นเมืองและจ้างแรงงานภายนอกชาวอินเดียจำนวนมากมาทำไร่

เชื้อชาติต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ชาวพื้นเมืองฟิจิ 54 % และชาวฟิจิเชื้อสายอินเดีย 40 % โดยชาวอินเดียได้อพยพเข้ามาเป็นคนงานในไร่ตั้งแต่เป็นอาณานิคมของอังกฤษ ที่ชาวอังกฤษได้เข้ามาเป็นเจ้าของไร่

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ 46 % ศาสนาคริสต์ นิกาย Methodist ศาสนาฮินดู 33 % ศาสนาอิสลาม 8 % และศาสนาสิกข์ 0.9 %ตามลำดับ ภาษาที่ใช้ในฟิจิอย่างเป็นทางการ ใช้ภาษาอังกฤษ ฟิเจียนและฮินดี วันที่ 10 ตุลาคม 2513 เป็นวันชาติของประเทศฟิจิ ซึ่งเป็นวันที่ฟิจิได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักร

อุตสาหกรรมสำคัญของประเทศฟิจิได้แก่ น้ำตาล การท่องเที่ยวเนื่องจากมีสภาพพื้นที่เป็นเกาะที่ได้รับการอนุรักษ์ทางธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี และการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

สินค้าส่งออกได้แก่ น้ำตาล เสื้อผ้าสำเร็จรูป ทอง ไม้ น้ำมันมะพร้าว ปลา น้ำเปล่าบรรจุขวดฟิจิยังส่งออกน้ำดื่มบรรจุขวดไปยังสหรัฐฯ โดยอาศัยชื่อเสียงของฟิจิเรื่องการมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สะอาด

สถานที่ท่องเที่ยวในฟิจิเป็นความงดงามของธรรมชาติในแถบหมู่เกาะทะเลใต้ มีที่พักหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่โรงแรมระดับ 5 ดาวไปจนถึงที่พักราคาถูกชายทะเลและมีเรือเดินทางไปยังเกาะแก่งต่าง ๆ จะมีกำหนดที่ตรงตามเวลาซึ่งมีการจองล่วงหน้า

สาธารณรัฐฟิจิยังคงขาดการพัฒนาในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน เนื่องจากขาดเสถียรภาพทางการเมือง คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศค่อนข้างอยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานอยู่มาก นอกจากนี้ยังขาดการพัฒนาทั้งในส่วนของเศรษฐกิจและสังคม และได้มีการทำรัฐประหารเพื่อแย่งชิงอำนาจกันของกลุ่มคนส่วนน้อยในประเทศที่เกิดขึ้นหลายครั้ง จนกระทั่งไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมโลก

 

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!