HONG KONG-เกาะแห่งศูนย์กลางการค้าอันดับต้น ๆ ของโลกเขตปกครองพิเศษของจีน (ตอนที่ 2)


By : C. Methas – Managing Edition

ฮ่องกงเป็นเขตปกครองพิเศษที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้นโยบาย “หนึ่งประเทศสองระบบ” หลังจากหมดสัญญาเช่าซื้อจากอังกฤษเป็นเวลา 99 ปี และอังกฤษได้ทำพิธีส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนให้กับจีน เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม ปี พ.ศ. 2540

ฮ่องกงมีชื่อเสียงในด้านการเป็นแหล่งชอปปิ้ง โดยย่านที่มีชื่อเสียง เช่น ถนนนาธาน ย่านเซ็นทรัล แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ อาทิ สวนสนุก ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท สวนสนุกโอเชียนปาร์ค วิคตอเรียพีค พระใหญ่วัดโปลิน วัดหวังต้าเซียน อ่าวน้ำตื้น Repulse Bay นอกจากนั้นยังมีการแสดง Symphony of lights ซึ่งเป็นมัลติมีเดียโชว์ที่ติดตั้งถาวรใหญ่ที่สุดในโลก

ปัจจุบัน ฮ่องกงเป็นหน่วยงานการค้าระหว่างประเทศขนาดใหญ่ติดอันดับ 10 ของโลก เป็นตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราขนาดใหญ่ติดอันดับ 7 ของโลก, นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการเงินและการธนาคารติดอันดับที่ 12 ของโลกและเป็นตลาดค้าทองคำขนาดใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 4 ของโลก

นอกจากนี้ ฮ่องกงยังเป็นเขตการส่งออกสินค้าจากทั่วโลก อาทิ เสื้อผ้าสำเร็จรูป นาฬิกา ของเล่น เกมส์คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอุตสาหกรรมขนาดเบาอีกหลายชนิด

นอกจากนี้ฮ่องกงยังมีความโดดเด่นในเรื่องของอาหารการกินในรูปแบบของอาหารจีนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าและมีความอร่อยมากที่สุดในโลก โดยมีภัตตาคารขนาดใหญ่อยู่หลายแห่งด้วยกัน

ฮ่องกงมีจำนวนประชากรกว่า 6.99 ล้านคน นับถือศาสนาพุทธแบบมหายาน 74% ศาสนาคริสต์ 10% ความหนาแน่นของประชากรประมาณ 6,300 คนต่อตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน มีเพียง 3 % เท่านั้นที่เป็นชาวต่างชาติ

ภาษากวางตุ้งเป็นภาษาราชการของฮ่องกง ภาษาอังกฤษของเจ้าอาณานิคมเป็นภาษาราชการร่วม และเป็นภาษาที่ใช้แพร่หลาย ตั้งแต่ฮ่องกงกลับสู่ใต้การปกครองของจีนแผ่นดินใหญ่ การใช้ภาษาจีนกลางในการติดต่อสื่อสารเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเข้ามาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่

นอกจากนั้นทางรัฐบาลฮ่องกงได้มีโครงการ “สองแบบอักษร สามภาษา” เพื่อสนับสนุนให้ชาวฮ่องกงใช้ภาษาทั้ง 3 ภาษาร่วมกัน คือภาษากวางตุ้ง จีนกลาง และอังกฤษ
นอกจากนี้ฮ่องกงยังเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์และการเงินที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นส่วนหนึ่งของพลังทางเศรษฐกิจที่สำคัญของจีน และเป็นประตูการค้าเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน และฮ่องกงเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก ซึ่งเป็นสมาชิกแยกจากจีน

นโยบายการค้าแบบเสรีและเป็นเมืองท่าเสรี ไม่มีการจัดเก็บภาษีศุลกากรในการนำเข้าและส่งออก แต่มีการเก็บภาษีสรรพสามิต สินค้า 3 หมวด ได้แก่ สินค้าเครื่องดึ่มผสมแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ ใบยาสูบ และหมวดผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง

สภาพทางด้านเศรษฐกิจของฮ่องกงนับว่าอยู่ในระดับที่อยู่แถวหน้าของโลก เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางการค้าของโลกแห่งหนึ่งและเป็นเมืองท่าที่สำคัญของโลก คนฮ่องกงมีอัตราว่างงานน้อยมากเพียง 5.0% เท่านั้น ฮ่องกงดำเนินนโยบายการค้าแบบเสรีและเป็นเมืองท่าเสรี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศติดอันดับที่ 9 ของโลก

เขตเซ็นทรัลเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของฮ่องกง เป็นที่ตั้งของบริษัทธุรกิจชั้นนำของเอเชีย ธนาคารนานาชาติ สำนักงานใหญ่ของรัฐบาล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นตึกสูง อาคารสำนักงาน, ศูนย์การค้า, โรงแรมระดับ 5 ดาว มีถนนแบบขั้นบันไดอันเก่าแก่ ได้รับการบันทึกว่าเป็นทางเลื่อนต่อเนื่องที่ยาวที่สุดในโลก

ฮ่องกงเป็นเมื่องที่มีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งตึกสูงระฟ้า อาคารทันสมัย ตลาดขายของพื้นเมือง ตลาดขายของเก่า วัด สถานที่ทางศาสนา แปลงปลูกผัก จากความหลากหลายเหล่านี้ ทำให้ฮ่องกงมีมนต์เสน่ห์ที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเก่าแก่และความทันสมัยของโลกยุคใหม่

By : C. Methas - Managing Edition

ฮ่องกงเป็นเขตปกครองพิเศษที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้นโยบาย “หนึ่งประเทศสองระบบ” หลังจากหมดสัญญาเช่าซื้อจากอังกฤษเป็นเวลา 99 ปี และอังกฤษได้ทำพิธีส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนให้กับจีน เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม ปี พ.ศ. 2540

ฮ่องกงมีชื่อเสียงในด้านการเป็นแหล่งชอปปิ้ง โดยย่านที่มีชื่อเสียง เช่น ถนนนาธาน ย่านเซ็นทรัล แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ อาทิ สวนสนุก ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท สวนสนุกโอเชียนปาร์ค วิคตอเรียพีค พระใหญ่วัดโปลิน วัดหวังต้าเซียน อ่าวน้ำตื้น Repulse Bay นอกจากนั้นยังมีการแสดง Symphony of lights ซึ่งเป็นมัลติมีเดียโชว์ที่ติดตั้งถาวรใหญ่ที่สุดในโลก

ปัจจุบัน ฮ่องกงเป็นหน่วยงานการค้าระหว่างประเทศขนาดใหญ่ติดอันดับ 10 ของโลก เป็นตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราขนาดใหญ่ติดอันดับ 7 ของโลก, นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการเงินและการธนาคารติดอันดับที่ 12 ของโลกและเป็นตลาดค้าทองคำขนาดใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 4 ของโลก

นอกจากนี้ ฮ่องกงยังเป็นเขตการส่งออกสินค้าจากทั่วโลก อาทิ เสื้อผ้าสำเร็จรูป นาฬิกา ของเล่น เกมส์คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอุตสาหกรรมขนาดเบาอีกหลายชนิด

นอกจากนี้ฮ่องกงยังมีความโดดเด่นในเรื่องของอาหารการกินในรูปแบบของอาหารจีนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าและมีความอร่อยมากที่สุดในโลก โดยมีภัตตาคารขนาดใหญ่อยู่หลายแห่งด้วยกัน

ฮ่องกงมีจำนวนประชากรกว่า 6.99 ล้านคน นับถือศาสนาพุทธแบบมหายาน 74% ศาสนาคริสต์ 10% ความหนาแน่นของประชากรประมาณ 6,300 คนต่อตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน มีเพียง 3 % เท่านั้นที่เป็นชาวต่างชาติ

ภาษากวางตุ้งเป็นภาษาราชการของฮ่องกง ภาษาอังกฤษของเจ้าอาณานิคมเป็นภาษาราชการร่วม และเป็นภาษาที่ใช้แพร่หลาย ตั้งแต่ฮ่องกงกลับสู่ใต้การปกครองของจีนแผ่นดินใหญ่ การใช้ภาษาจีนกลางในการติดต่อสื่อสารเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเข้ามาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่

นอกจากนั้นทางรัฐบาลฮ่องกงได้มีโครงการ "สองแบบอักษร สามภาษา" เพื่อสนับสนุนให้ชาวฮ่องกงใช้ภาษาทั้ง 3 ภาษาร่วมกัน คือภาษากวางตุ้ง จีนกลาง และอังกฤษ นอกจากนี้ฮ่องกงยังเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์และการเงินที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นส่วนหนึ่งของพลังทางเศรษฐกิจที่สำคัญของจีน และเป็นประตูการค้าเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน และฮ่องกงเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก ซึ่งเป็นสมาชิกแยกจากจีน

นโยบายการค้าแบบเสรีและเป็นเมืองท่าเสรี ไม่มีการจัดเก็บภาษีศุลกากรในการนำเข้าและส่งออก แต่มีการเก็บภาษีสรรพสามิต สินค้า 3 หมวด ได้แก่ สินค้าเครื่องดึ่มผสมแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ ใบยาสูบ และหมวดผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง

สภาพทางด้านเศรษฐกิจของฮ่องกงนับว่าอยู่ในระดับที่อยู่แถวหน้าของโลก เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางการค้าของโลกแห่งหนึ่งและเป็นเมืองท่าที่สำคัญของโลก คนฮ่องกงมีอัตราว่างงานน้อยมากเพียง 5.0% เท่านั้น ฮ่องกงดำเนินนโยบายการค้าแบบเสรีและเป็นเมืองท่าเสรี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศติดอันดับที่ 9 ของโลก

เขตเซ็นทรัลเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของฮ่องกง เป็นที่ตั้งของบริษัทธุรกิจชั้นนำของเอเชีย ธนาคารนานาชาติ สำนักงานใหญ่ของรัฐบาล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นตึกสูง อาคารสำนักงาน, ศูนย์การค้า, โรงแรมระดับ 5 ดาว มีถนนแบบขั้นบันไดอันเก่าแก่ ได้รับการบันทึกว่าเป็นทางเลื่อนต่อเนื่องที่ยาวที่สุดในโลก

ฮ่องกงเป็นเมื่องที่มีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งตึกสูงระฟ้า อาคารทันสมัย ตลาดขายของพื้นเมือง ตลาดขายของเก่า วัด สถานที่ทางศาสนา แปลงปลูกผัก จากความหลากหลายเหล่านี้ ทำให้ฮ่องกงมีมนต์เสน่ห์ที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเก่าแก่และความทันสมัยของโลกยุคใหม่

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!