JAPAN-การฟื้นฟูประเทศอย่างรวดเร็ว ก้าวสู่แถวหน้าของโลก (ตอนที่ 5)


By : C. Methas – Executive Editor

หลังจากเปิดฉากโจมตีเพิร์ล ฮาเบอร์ ฐานทัพเรือขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาที่เกาะฮาวาย ในมหาสมุทรแปซิฟิก สงครามโลกครั้งที่สองได้เปิดฉากสมรภูมิรบแผ่ขยายออกไปอย่างถ้วนทั่ว โดยญี่ปุ่นได้คืบรุกเข้ายึดเกาะต่าง ๆ และประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย

จนกระทั่งระเบิดนิวเคลียร์ลูกที่สองถูกปล่อยลงที่เมืองนางาซากิ ขณะที่กองทัพญี่ปุ่นซึ่งอ่อนล้าจากสงครามโลกครั้งที่สอง ยอมรับข้อตกลงยอมแพ้สงครามของฝ่ายสัมพันธมิตรและประชาชนได้วางอาวุธตามพระราชโองการของสมเด็จพระจักรพรรดิ เป็นเวลานานกว่า 6 ปี หลังจากแพ้สงคราม ญี่ปุ่นตกอยู่ใต้การควบคุมของฝ่ายสัมพันธมิตร

การประกาศยอมแพ้ครั้งนั้น ก่อให้เกิดการปฏิวัติในญี่ปุ่นหลายครั้ง เนื่องจากทหารส่วนหนึ่งยังไม่ยอมแพ้ต่อสงคราม โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนายร้อยรุ่นใหม่ แต่ถูกปราบปรามไว้ได้
สหรัฐอเมริกาได้เข้าดำเนินการปฏิรูปทางสังคมและการเมืองในญี่ปุ่นใหม่เกือบทั้งหมด

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง ที่ดินถูกนำมาแบ่งสรรใหม่ กรรมกรมีสิทธิในการจัดตั้งสหภาพและการนัดหยุดงาน ยุบบริษัทคุมหุ้นที่มีรากฐานจากความสัมพันธ์ในครอบครัว สตรีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง มีการประกันเสรีภาพในการชุมนุม การพูด และศาสนา ในปี ค.ศ. 1947 ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ปี ค.ศ. 1951 ญี่ปุ่นได้ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพ ซานฟรานซิสโก ญี่ปุ่นได้กลับคืนสู่ประชาคมนานาชาติในฐานะเป็นรัฐปฏิรูป และได้สิทธิในการบริหารกิจการต่างประเทศคืนมา

การฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจในญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เร่งด่วน ได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศหลายแห่ง มีส่วนร่วมในการค้าเสรี และภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพียงช่วงกลางทศวรรษที่ 1960 ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ จนสามารถก้าวขึ้นสู่แถวหน้าของเอเชีย และก้าวขึ้นสู่แถวหน้าของการค้าเสรีในตลาดโลก

ปี ค.ศ. 1956 ญี่ปุ่นเข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ญี่ปุ่น ได้ชำระเงินค่าปฏิกรรมสงครามจนครบภายในกลางทศวรรษที่ 1960 และได้สถาปนาความสัมพันธ์กับสาธารรณรัฐเกาหลีในปี ค.ศ. 1965

หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองได้เพียง 20 ปีหลังจากแพ้สงคราม ประเทศญี่ปุ่นฟื้นตัวจากสภาพบ้านเมืองแตกหักพังพินาศจากพิษของสงคราม ประเทศญี่ปุ่นมีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศสูงมากประเทศหนึ่ง เนื่องจากประชาชนในประเทศมีความร่วมมือกันที่จะพัฒนาประเทศและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้วัฒนธรรมของประชาชนญี่ปุ่นที่มีระเบียบวินัยอย่างเหนียวแน่นได้ส่งผลให้การพัฒนาและฟื้นฟูประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว

หลังจากช่วงกลางทศวรรษที่ 1960 ประชาชนเริ่มแสวงหาเป้าหมายอื่น ๆ โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไปอีก ชาวญี่ปุ่นมีค่านิยมที่ต่างกันมากขึ้น และให้ความสำคัญกับการแสดงออกในด้านต่าง ๆ อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังได้รับการพัฒนาทั้งด้านคุณภาพชีวิตที่สูงติดอันดับต้น ๆ ของโลก ประชากรได้รับการศึกษาขั้นสูง

สหรัฐอเมริกาได้ส่งคืนโอกินาวาให้ญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1972 และการฟื้นสัมพันธไมตรีกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในปีเดียวกัน เป็นเหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์ในช่วงทศวรรษที่ 1970 สำหรับบทบาทของญี่ปุ่นในเศรษฐกิจโลก ญี่ปุ่นดำเนินมาตรการหลายอย่างเพื่อเปิดตลาดการค้าของตน ปัจจุบันญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญในด้านการค้า การเงิน และความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระดับสูง

ปี 1975 ญี่ปุ่นเข้าเป็นสมาชิกการประชุมสุดยอดประจำปีระหว่าง 7 ประเทศทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งได้เคยจัดขึ้นที่กรุงโตเกียว ในปี ค.ศ. 1979 และปี ค.ศ. 1986

บทบาทระหว่างประเทศของญี่ปุ่นในเวทีโลก มีศักยภาพสูงในหลากหลายด้านด้วยกัน จากช่วงกลางคริสตทศวรรษที่ 1980 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ขยายความช่วยเหลือแก่ประชาคมโลกออกไปอย่างถ้วนทั่ว

ปัจจุบันญี่ปุ่นได้กลายเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ และประชาชนในประเทศได้รับการยกระดับคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก ญี่ปุ่นได้ก้าวไปสู่วงการต่าง ๆ เกือบทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่น ที่มีนักออกแบบชาวญี่ปุ่นก้าวขึ้นไปอยู่แถวหน้าของโลก และในด้านเทคโนโลยี่ ญี่ปุ่นเป็นผู้สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ หลายหลากให้กับประชากรโลก ซึ่งรวมไปถึงเทคโนโลยี่ทางด้านอวกาศ, อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมสื่อสารข้อมูลและเทคโนโลยี่นวัตกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิคส์

By : C. Methas - Executive Editor

หลังจากเปิดฉากโจมตีเพิร์ล ฮาเบอร์ ฐานทัพเรือขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาที่เกาะฮาวาย ในมหาสมุทรแปซิฟิก สงครามโลกครั้งที่สองได้เปิดฉากสมรภูมิรบแผ่ขยายออกไปอย่างถ้วนทั่ว โดยญี่ปุ่นได้คืบรุกเข้ายึดเกาะต่าง ๆ และประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย

จนกระทั่งระเบิดนิวเคลียร์ลูกที่สองถูกปล่อยลงที่เมืองนางาซากิ ขณะที่กองทัพญี่ปุ่นซึ่งอ่อนล้าจากสงครามโลกครั้งที่สอง ยอมรับข้อตกลงยอมแพ้สงครามของฝ่ายสัมพันธมิตรและประชาชนได้วางอาวุธตามพระราชโองการของสมเด็จพระจักรพรรดิ เป็นเวลานานกว่า 6 ปี หลังจากแพ้สงคราม ญี่ปุ่นตกอยู่ใต้การควบคุมของฝ่ายสัมพันธมิตร

การประกาศยอมแพ้ครั้งนั้น ก่อให้เกิดการปฏิวัติในญี่ปุ่นหลายครั้ง เนื่องจากทหารส่วนหนึ่งยังไม่ยอมแพ้ต่อสงคราม โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนายร้อยรุ่นใหม่ แต่ถูกปราบปรามไว้ได้ สหรัฐอเมริกาได้เข้าดำเนินการปฏิรูปทางสังคมและการเมืองในญี่ปุ่นใหม่เกือบทั้งหมด

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง ที่ดินถูกนำมาแบ่งสรรใหม่ กรรมกรมีสิทธิในการจัดตั้งสหภาพและการนัดหยุดงาน ยุบบริษัทคุมหุ้นที่มีรากฐานจากความสัมพันธ์ในครอบครัว สตรีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง มีการประกันเสรีภาพในการชุมนุม การพูด และศาสนา ในปี ค.ศ. 1947 ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ปี ค.ศ. 1951 ญี่ปุ่นได้ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพ ซานฟรานซิสโก ญี่ปุ่นได้กลับคืนสู่ประชาคมนานาชาติในฐานะเป็นรัฐปฏิรูป และได้สิทธิในการบริหารกิจการต่างประเทศคืนมา

การฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจในญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เร่งด่วน ได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศหลายแห่ง มีส่วนร่วมในการค้าเสรี และภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพียงช่วงกลางทศวรรษที่ 1960 ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ จนสามารถก้าวขึ้นสู่แถวหน้าของเอเชีย และก้าวขึ้นสู่แถวหน้าของการค้าเสรีในตลาดโลก

ปี ค.ศ. 1956 ญี่ปุ่นเข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ญี่ปุ่น ได้ชำระเงินค่าปฏิกรรมสงครามจนครบภายในกลางทศวรรษที่ 1960 และได้สถาปนาความสัมพันธ์กับสาธารรณรัฐเกาหลีในปี ค.ศ. 1965

หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองได้เพียง 20 ปีหลังจากแพ้สงคราม ประเทศญี่ปุ่นฟื้นตัวจากสภาพบ้านเมืองแตกหักพังพินาศจากพิษของสงคราม ประเทศญี่ปุ่นมีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศสูงมากประเทศหนึ่ง เนื่องจากประชาชนในประเทศมีความร่วมมือกันที่จะพัฒนาประเทศและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้วัฒนธรรมของประชาชนญี่ปุ่นที่มีระเบียบวินัยอย่างเหนียวแน่นได้ส่งผลให้การพัฒนาและฟื้นฟูประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว

หลังจากช่วงกลางทศวรรษที่ 1960 ประชาชนเริ่มแสวงหาเป้าหมายอื่น ๆ โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไปอีก ชาวญี่ปุ่นมีค่านิยมที่ต่างกันมากขึ้น และให้ความสำคัญกับการแสดงออกในด้านต่าง ๆ อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังได้รับการพัฒนาทั้งด้านคุณภาพชีวิตที่สูงติดอันดับต้น ๆ ของโลก ประชากรได้รับการศึกษาขั้นสูง

สหรัฐอเมริกาได้ส่งคืนโอกินาวาให้ญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1972 และการฟื้นสัมพันธไมตรีกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในปีเดียวกัน เป็นเหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์ในช่วงทศวรรษที่ 1970 สำหรับบทบาทของญี่ปุ่นในเศรษฐกิจโลก ญี่ปุ่นดำเนินมาตรการหลายอย่างเพื่อเปิดตลาดการค้าของตน ปัจจุบันญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญในด้านการค้า การเงิน และความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระดับสูง

ปี 1975 ญี่ปุ่นเข้าเป็นสมาชิกการประชุมสุดยอดประจำปีระหว่าง 7 ประเทศทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งได้เคยจัดขึ้นที่กรุงโตเกียว ในปี ค.ศ. 1979 และปี ค.ศ. 1986

บทบาทระหว่างประเทศของญี่ปุ่นในเวทีโลก มีศักยภาพสูงในหลากหลายด้านด้วยกัน จากช่วงกลางคริสตทศวรรษที่ 1980 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ขยายความช่วยเหลือแก่ประชาคมโลกออกไปอย่างถ้วนทั่ว

ปัจจุบันญี่ปุ่นได้กลายเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ และประชาชนในประเทศได้รับการยกระดับคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก ญี่ปุ่นได้ก้าวไปสู่วงการต่าง ๆ เกือบทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่น ที่มีนักออกแบบชาวญี่ปุ่นก้าวขึ้นไปอยู่แถวหน้าของโลก และในด้านเทคโนโลยี่ ญี่ปุ่นเป็นผู้สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ หลายหลากให้กับประชากรโลก ซึ่งรวมไปถึงเทคโนโลยี่ทางด้านอวกาศ, อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมสื่อสารข้อมูลและเทคโนโลยี่นวัตกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิคส์

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!