NORTH KOREA-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเมืองลับแลของโลก


By : C. Methas – Managing Editor

เกาหลีเหนือเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกมีพื้นที่ครอบคลุมส่วนเหนือของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางใต้ติดกับประเทศเกาหลีใต้ พรมแดนทางเหนือส่วนใหญ่ติดกับประเทศจีน และมีส่วนหนึ่งติดกับประเทศรัสเซีย

ก่อนหน้านี้เคยเป็นชาติเดียวกันกับเกาหลีใต้ จนถึงปี พ.ศ. 2489 จึงได้มีการแบ่งแยกประเทศออกจากกันและมีระบอบการปกครองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2017 สหรัฐอเมริกาเคลื่อนกองทัพเรือโดยมีเรือบรรทุกเครื่องบิน USS CARL VINSON นำทัพมุ่งหน้าสู่คาบสมุทรเกาหลีเพื่อกดดันหลังจากเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธหลายครั้ง

ในประวัติศาสตร์เกาหลี แบ่งเป็นราชอาณาจักรทั้งสาม คือราชอาณาจักรโกกุเรียว ราชอาณาจักรปีกเจ และราชอาณาจักรซิลลา ซึ่งปกครองคาบสมุทรเกาหลีและบางส่วนของแมนจูเรีย ตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสต์กาลถึงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ในช่วงหนึ่งศตวรรษก่อนคริสตศักราช คาบสมุทรเกาหลีทั้งหมด และดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศแมนจูเรียอยู่ภายใต้การปกครองของสามอาณาจักร

ช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 กองกำลังของสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตและสหรัฐอเมริกาได้เข้าไปปลดอาวุธญี่ปุ่นในเกาหลี แต่สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตและสหรัฐอเมริกา ไม่สามารถตกลงเรื่องการรวมเกาหลีกันได้ เกาหลีเหนือได้รับการสนับสนุนจากสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต

คาบสมุทรเกาหลีทอดตัวไปทางทิศใต้ทางด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย มีความยาว 1,020 กิโลเมตร (612 ไมล์) และกว้าง 175 กิโลเมตร (105 ไมล์) ณ จุดที่แคบที่สุดของคาบสมุทร พื้นที่ 70% ของประเทศเป็นเทือกเขา จึงจัดเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของแผ่นดินที่เป็นหินแกรนิตและหินปูนทำให้เกิดภูมิประเทศที่สวยงามอย่างมหัศจรรย์ ประกอบด้วยเทือกเขาและหุบเขา เทือกเขา ตลอดชายฝั่งด้านตะวันออกสูงชันและทอดตัวลงสู่ทะเลตะวันออก ในขณะที่ชายฝั่งทางด้านใต้ และตะวันตก เทือกเขาค่อย ๆ ลาดลงต่ำสู่ที่ราบชายฝั่ง ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีโดยเฉพาะในด้านการผลิตข้าว

คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ที่บริเวณเหนือเส้นขนานที่ 38 คือ ประเทศระบอบประชาธิปไตย สาธารณรัฐเกาหลีอยู่ทางใต้ และประเทศระบอบคอมมิวนิสต์ เกาหลีเหนือ โดยถูกคั่นกลางโดยเขตปลอดทหาร

หลังจากเกาหลีเหนือได้แยกออกมาเป็นเอกราช นาย คิม อิล ซุง มีบทบาทสำคัญของการบริหารประเทศ ในระหว่าง พ.ศ.2491-2515 ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อจากนั้นตำแหน่งประธานาธิบดี จนถึงแก่อสัญกรรมใน พ.ศ. 2537 คิม จอง อิล บุตรชายก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งแทน

เกาหลีเหนือปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ ตามแนวทางของอดีตสหภาพโซเวียต ระบบการเมืองของเกาหลีเหนือตั้งอยู่บนพื้นฐานของลัทธิจูเช่ ประธานาธิบดี คิม อิล ซุง ได้บัญญัติขึ้นเมื่อ 26 ธ.ค. 2498 ประกอบด้วยหลักการสำคัญ มีเอกราชทางการเมือง การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ และการป้องกันประเทศด้วยตนเอง

เกาหลีเหนือมีการปกครองระบบพรรคเดียว ตั้งแต่มีการก่อตั้งประเทศเมื่อ 9 ก.ย. 2491 โดยมีพรรคคนงานเกาหลี เป็นองค์กรที่มีบทบาทและอิทธิพลสูงสุด รัฐธรรมนูญปกครองประเทศบัญญัติไว้ว่า อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของสมัชชาประชาชนสูงสุด มีสมาชิก 687 คน มาจากการเลือกตั้งและมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี

ในปี พ.ศ. 2547 ประเทศเกาหลีเหนือแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 จังหวัด 3 เขตพิเศษ และ 2 เมืองที่ได้รับการปกครองโดยตรง

หลังจากอสัญกรรมของประธานาธิบดีคิม อิล ซุง เมื่อปี พ.ศ. 2537 สถานการณ์ทางการเมืองในเกาหลีเหนือเข้าสู่ความไม่แน่นอน แต่จากการเข้ารับตำแหน่งของคิม จอง อิล เมื่อปี 2541 สถานการณ์ทางการเมืองเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้ง สะท้อนให้เห็นถึงการที่สามารถควบคุมการปกครองไว้ได้และได้มีการเปิดประเทศเพื่อติดต่อกับโลกภายนอกมากขึ้นโดยเฉพาะกับทางเกาหลีใต้ โดยให้บริษัทฮุนไดเข้าไปลงทุนในเกาหลีเหนือด้านการท่องเที่ยว ซึ่งในเกาหลีเหนือยังมีสภาพที่เป็นธรรมชาติอยู่มาก

นอกจากนี้ยังให้เสรีภาพกับประชาชนและภาคเอกชนมากขึ้น ทั้งในการประกอบอาชีพ การทำข้อตกลงทางการค้า และได้มีนโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่จะได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกับทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่เพื่อรองรับความเจริญในอนาคต

By : C. Methas - Managing Editor

เกาหลีเหนือเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกมีพื้นที่ครอบคลุมส่วนเหนือของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางใต้ติดกับประเทศเกาหลีใต้ พรมแดนทางเหนือส่วนใหญ่ติดกับประเทศจีน และมีส่วนหนึ่งติดกับประเทศรัสเซีย

ก่อนหน้านี้เคยเป็นชาติเดียวกันกับเกาหลีใต้ จนถึงปี พ.ศ. 2489 จึงได้มีการแบ่งแยกประเทศออกจากกันและมีระบอบการปกครองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2017 สหรัฐอเมริกาเคลื่อนกองทัพเรือโดยมีเรือบรรทุกเครื่องบิน USS CARL VINSON นำทัพมุ่งหน้าสู่คาบสมุทรเกาหลีเพื่อกดดันหลังจากเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธหลายครั้ง

ในประวัติศาสตร์เกาหลี แบ่งเป็นราชอาณาจักรทั้งสาม คือราชอาณาจักรโกกุเรียว ราชอาณาจักรปีกเจ และราชอาณาจักรซิลลา ซึ่งปกครองคาบสมุทรเกาหลีและบางส่วนของแมนจูเรีย ตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสต์กาลถึงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ในช่วงหนึ่งศตวรรษก่อนคริสตศักราช คาบสมุทรเกาหลีทั้งหมด และดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศแมนจูเรียอยู่ภายใต้การปกครองของสามอาณาจักร

ช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 กองกำลังของสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตและสหรัฐอเมริกาได้เข้าไปปลดอาวุธญี่ปุ่นในเกาหลี แต่สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตและสหรัฐอเมริกา ไม่สามารถตกลงเรื่องการรวมเกาหลีกันได้ เกาหลีเหนือได้รับการสนับสนุนจากสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต

คาบสมุทรเกาหลีทอดตัวไปทางทิศใต้ทางด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย มีความยาว 1,020 กิโลเมตร (612 ไมล์) และกว้าง 175 กิโลเมตร (105 ไมล์) ณ จุดที่แคบที่สุดของคาบสมุทร พื้นที่ 70% ของประเทศเป็นเทือกเขา จึงจัดเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของแผ่นดินที่เป็นหินแกรนิตและหินปูนทำให้เกิดภูมิประเทศที่สวยงามอย่างมหัศจรรย์ ประกอบด้วยเทือกเขาและหุบเขา เทือกเขา ตลอดชายฝั่งด้านตะวันออกสูงชันและทอดตัวลงสู่ทะเลตะวันออก ในขณะที่ชายฝั่งทางด้านใต้ และตะวันตก เทือกเขาค่อย ๆ ลาดลงต่ำสู่ที่ราบชายฝั่ง ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีโดยเฉพาะในด้านการผลิตข้าว

คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ที่บริเวณเหนือเส้นขนานที่ 38 คือ ประเทศระบอบประชาธิปไตย สาธารณรัฐเกาหลีอยู่ทางใต้ และประเทศระบอบคอมมิวนิสต์ เกาหลีเหนือ โดยถูกคั่นกลางโดยเขตปลอดทหาร

หลังจากเกาหลีเหนือได้แยกออกมาเป็นเอกราช นาย คิม อิล ซุง มีบทบาทสำคัญของการบริหารประเทศ ในระหว่าง พ.ศ.2491-2515 ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อจากนั้นตำแหน่งประธานาธิบดี จนถึงแก่อสัญกรรมใน พ.ศ. 2537 คิม จอง อิล บุตรชายก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งแทน

เกาหลีเหนือปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ ตามแนวทางของอดีตสหภาพโซเวียต ระบบการเมืองของเกาหลีเหนือตั้งอยู่บนพื้นฐานของลัทธิจูเช่ ประธานาธิบดี คิม อิล ซุง ได้บัญญัติขึ้นเมื่อ 26 ธ.ค. 2498 ประกอบด้วยหลักการสำคัญ มีเอกราชทางการเมือง การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ และการป้องกันประเทศด้วยตนเอง

เกาหลีเหนือมีการปกครองระบบพรรคเดียว ตั้งแต่มีการก่อตั้งประเทศเมื่อ 9 ก.ย. 2491 โดยมีพรรคคนงานเกาหลี เป็นองค์กรที่มีบทบาทและอิทธิพลสูงสุด รัฐธรรมนูญปกครองประเทศบัญญัติไว้ว่า อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของสมัชชาประชาชนสูงสุด มีสมาชิก 687 คน มาจากการเลือกตั้งและมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี

ในปี พ.ศ. 2547 ประเทศเกาหลีเหนือแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 จังหวัด 3 เขตพิเศษ และ 2 เมืองที่ได้รับการปกครองโดยตรง

หลังจากอสัญกรรมของประธานาธิบดีคิม อิล ซุง เมื่อปี พ.ศ. 2537 สถานการณ์ทางการเมืองในเกาหลีเหนือเข้าสู่ความไม่แน่นอน แต่จากการเข้ารับตำแหน่งของคิม จอง อิล เมื่อปี 2541 สถานการณ์ทางการเมืองเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้ง สะท้อนให้เห็นถึงการที่สามารถควบคุมการปกครองไว้ได้และได้มีการเปิดประเทศเพื่อติดต่อกับโลกภายนอกมากขึ้นโดยเฉพาะกับทางเกาหลีใต้ โดยให้บริษัทฮุนไดเข้าไปลงทุนในเกาหลีเหนือด้านการท่องเที่ยว ซึ่งในเกาหลีเหนือยังมีสภาพที่เป็นธรรมชาติอยู่มาก

นอกจากนี้ยังให้เสรีภาพกับประชาชนและภาคเอกชนมากขึ้น ทั้งในการประกอบอาชีพ การทำข้อตกลงทางการค้า และได้มีนโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่จะได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกับทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่เพื่อรองรับความเจริญในอนาคต

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!