Philippines-หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกชาติเดียวในเอเชียที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ และได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากที่สุด


By : C. Methas – Managing Editor

ฟิลิปปินส์มีชื่อเป็นทางการคือ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะจำนวน 7,107 เกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 100 กม.

ฟิลิปปินส์เป็นชาติเดียวในเอเชีย ที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ และเป็นหนึ่งในชาติที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากที่สุด เป็นการผสมผสานกันระหว่างตะวันตกและตะวันออกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อันเนื่องมาจากการเป็นประเทศที่อยู่ในอาณานิคม
จากการที่ประเทศฟิลิปปินส์เคยตกเป็นอาณานิคมของสเปนและสหรัฐอเมริกา

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 จึงจัดการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ตามแบบสหรัฐอเมริกา โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข

ฟิลิปปินส์แบ่งออกเป็น 17 เขต ซึ่งทุกจังหวัดได้ถูกจัดอยู่ใน 16 เขตเพื่อความสะดวกในการปกครอง ยกเว้นเขตนครหลวง ที่แบ่งออกเป็นเขตพิเศษ 4 แห่ง หน่วยงานของรัฐบาลส่วนใหญ่จะตั้งสำนักงานในแต่ละภูมิภาค เพื่อรับใช้ประชาชนในจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคนั้น

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศฟิลิปปินด์ เป็นหมู่เกาะของเทือกเขาหินใหม่ พื้นที่ทุกเกาะมีภูเขาเป็นแกนกลาง มีที่ราบอยู่น้อย เป็นที่ราบแคบ ๆ ที่ราบสำคัญ คือ ที่ราบตอนกลางของเกาะลูซอน เรียกว่า ที่ราบมะนิลา เป็นที่ราบที่ใหญ่ที่สุด

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน ได้รับความชุ่มชื้นจากลมมรสุมทั้ง 2 ฤดูได้รับฝนจากลมพายุไต้ฝุ่น และดีเปรสชั่น บริเวณที่ฝนตกมากที่สุด คือ เมืองบาเกียว เป็นเมืองที่ฝนตกมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประวัติศาสตร์ของฟิลิปปินส์ได้ตกอยู่ในอาณานิคมของชาติตะวันตกเป็นเวลายาวนานประมาณ 400 ปี ซึ่งสเปนได้เข้าครอบครองฟิลิปปินส์ ในช่วงที่เรียกว่า นิวสเปน ระหว่างปี พ.ศ. 2064-2441 และสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาครอบครองในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2441-2489 โดยทั้งสองประเทศได้ครอบครองฟิลิปปินส์เป็นอาณานิคมเป็นเวลายาวนานประมาณ 4 ศตวรรษ และเป็น 2 ประเทศที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์

นักประวัติศาสตร์เคยกล่าวว่า “ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศลาตินอเมริกาที่ถูกพัดพาไปยังตะวันออก โดยคลื่นทะเลยักษ์” เนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมคล้ายกับหลายประเทศในลาตินอเมริกา ที่ได้รับอิทธิพลจากสเปนในอดีต และต่อมาได้รับอิทธิพลจากสหรัฐอเมริกา

ทางด้านประวัติศาสตร์ของประเทศฟิลิปปินด์ มีหลักฐานทางโบราณคดีและโบราณชีววิทยาบ่งบอกว่ามีมนุษย์โฮโมเซเปียนส์ เคยอาศัยอยู่ในเกาะปาลาวันตั้งแต่ประมาณ 50,000 ปีก่อน ชนเผ่าที่พูดภาษาในตระกูลออสโตรนีเซียได้เข้ามาตั้งรกรากในฟิลิปปินส์ และมีเส้นทางเครือข่ายการค้ากับเอเชียอาคเนย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดตั้งแต่ 5,000 ปีก่อนคริสต์กาล

เฟอร์ดินันด์ มาเจลลันมาถึงหมู่เกาะฟิลิปปินส์ในปี พ.ศ. 2064 มีเกล โลเปซ เด เลกัสปี มาถึงฟิลิปปินส์ในปี คพ.ศ. 2108 และตั้งชุมชนชาวสเปนขึ้น ซึ่งนำไปสู่การตั้งอาณานิคมในเวลาต่อมา

ต่อมานักบวชศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกได้เผยแพร่ศาสนาสู่ชาวเกาะ จนกระทั่งหันมานับถือศาสนาคริสต์ ในช่วง 300 ปีต่อมากองทัพสเปนได้เผชิญกับเหตุการณ์กบฎต่าง ๆ มากมาย ทั้งจากชนพื้นเมืองและจากชาติอื่นที่พยายามเข้ามาครอบครองอาณานิคมแห่งนี้ เปิดศึกสงครามกับอังกฤษ จีน ฮอลันดา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และโปรตุเกส

สเปนต้องสูญเสียไปมากที่สุดในช่วงที่อังกฤษเข้าครอบครองเมืองหลวงเป็นการชั่วคราว ในช่วงสงคราม 7 ปี หมู่เกาะฟิลิปปินส์อยู่ใต้การปกครองของสเปนในฐานะอาณานิคมของสเปนใหม่ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2108 ถึงปี พ.ศ. 2364

By : C. Methas - Managing Editor

ฟิลิปปินส์มีชื่อเป็นทางการคือ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะจำนวน 7,107 เกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 100 กม.

ฟิลิปปินส์เป็นชาติเดียวในเอเชีย ที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ และเป็นหนึ่งในชาติที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากที่สุด เป็นการผสมผสานกันระหว่างตะวันตกและตะวันออกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อันเนื่องมาจากการเป็นประเทศที่อยู่ในอาณานิคม จากการที่ประเทศฟิลิปปินส์เคยตกเป็นอาณานิคมของสเปนและสหรัฐอเมริกา

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 จึงจัดการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ตามแบบสหรัฐอเมริกา โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข

ฟิลิปปินส์แบ่งออกเป็น 17 เขต ซึ่งทุกจังหวัดได้ถูกจัดอยู่ใน 16 เขตเพื่อความสะดวกในการปกครอง ยกเว้นเขตนครหลวง ที่แบ่งออกเป็นเขตพิเศษ 4 แห่ง หน่วยงานของรัฐบาลส่วนใหญ่จะตั้งสำนักงานในแต่ละภูมิภาค เพื่อรับใช้ประชาชนในจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคนั้น

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศฟิลิปปินด์ เป็นหมู่เกาะของเทือกเขาหินใหม่ พื้นที่ทุกเกาะมีภูเขาเป็นแกนกลาง มีที่ราบอยู่น้อย เป็นที่ราบแคบ ๆ ที่ราบสำคัญ คือ ที่ราบตอนกลางของเกาะลูซอน เรียกว่า ที่ราบมะนิลา เป็นที่ราบที่ใหญ่ที่สุด

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน ได้รับความชุ่มชื้นจากลมมรสุมทั้ง 2 ฤดูได้รับฝนจากลมพายุไต้ฝุ่น และดีเปรสชั่น บริเวณที่ฝนตกมากที่สุด คือ เมืองบาเกียว เป็นเมืองที่ฝนตกมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประวัติศาสตร์ของฟิลิปปินส์ได้ตกอยู่ในอาณานิคมของชาติตะวันตกเป็นเวลายาวนานประมาณ 400 ปี ซึ่งสเปนได้เข้าครอบครองฟิลิปปินส์ ในช่วงที่เรียกว่า นิวสเปน ระหว่างปี พ.ศ. 2064-2441 และสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาครอบครองในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2441-2489 โดยทั้งสองประเทศได้ครอบครองฟิลิปปินส์เป็นอาณานิคมเป็นเวลายาวนานประมาณ 4 ศตวรรษ และเป็น 2 ประเทศที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์

นักประวัติศาสตร์เคยกล่าวว่า “ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศลาตินอเมริกาที่ถูกพัดพาไปยังตะวันออก โดยคลื่นทะเลยักษ์” เนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมคล้ายกับหลายประเทศในลาตินอเมริกา ที่ได้รับอิทธิพลจากสเปนในอดีต และต่อมาได้รับอิทธิพลจากสหรัฐอเมริกา

ทางด้านประวัติศาสตร์ของประเทศฟิลิปปินด์ มีหลักฐานทางโบราณคดีและโบราณชีววิทยาบ่งบอกว่ามีมนุษย์โฮโมเซเปียนส์ เคยอาศัยอยู่ในเกาะปาลาวันตั้งแต่ประมาณ 50,000 ปีก่อน ชนเผ่าที่พูดภาษาในตระกูลออสโตรนีเซียได้เข้ามาตั้งรกรากในฟิลิปปินส์ และมีเส้นทางเครือข่ายการค้ากับเอเชียอาคเนย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดตั้งแต่ 5,000 ปีก่อนคริสต์กาล

เฟอร์ดินันด์ มาเจลลันมาถึงหมู่เกาะฟิลิปปินส์ในปี พ.ศ. 2064 มีเกล โลเปซ เด เลกัสปี มาถึงฟิลิปปินส์ในปี คพ.ศ. 2108 และตั้งชุมชนชาวสเปนขึ้น ซึ่งนำไปสู่การตั้งอาณานิคมในเวลาต่อมา

ต่อมานักบวชศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกได้เผยแพร่ศาสนาสู่ชาวเกาะ จนกระทั่งหันมานับถือศาสนาคริสต์ ในช่วง 300 ปีต่อมากองทัพสเปนได้เผชิญกับเหตุการณ์กบฎต่าง ๆ มากมาย ทั้งจากชนพื้นเมืองและจากชาติอื่นที่พยายามเข้ามาครอบครองอาณานิคมแห่งนี้ เปิดศึกสงครามกับอังกฤษ จีน ฮอลันดา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และโปรตุเกส

สเปนต้องสูญเสียไปมากที่สุดในช่วงที่อังกฤษเข้าครอบครองเมืองหลวงเป็นการชั่วคราว ในช่วงสงคราม 7 ปี หมู่เกาะฟิลิปปินส์อยู่ใต้การปกครองของสเปนในฐานะอาณานิคมของสเปนใหม่ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2108 ถึงปี พ.ศ. 2364

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!