Ride Explorer ชวนนักเดินทาง ร่วมงานประเพณีอออกพรรษาของชาวไทใหญ่


เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นถิ่น วิถีชุมชนไทใหญ่ เริ่ม 23 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน นี้ สนใจติดต่อ 053 612 982-3

งานประเพณีออกพรรษาไทใหญ่ ประจำปี 2561 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถือเป็นงานออกพรรษาที่เป็นที่รู้จักและเป็นการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีออกพรรษาของชาวไทใหญ่ ผู้ที่เคร่งครัดในพุทธศาสนา อีกทั้งให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสในช่วงต้นฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่กาลังจะมาถึง

ซึ่งงานประเพณีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ตักบาตรตีสี่ (เป็นความเชื่อที่ว่าพระอุปคุตจะออกจากฌาน มาบิณฑบาตที่โลกมนุษย์โดยจะแปลงกายเป็นเณรน้อยออกบิณฑบาตตั้งแต่ก่อนฟ้าสาง โดยชาวบ้านจะรอตักบาตรหน้าบ้านที่มีการประดับซุ้มราชวัติ, ประทีป และโคมไฟ, ขบวนแห่เทียนเหง (แห่เทียน 1,000 เล่ม) ขบวนแห่จองพารา

พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมตลาดย้อนยุค การประกวดธิดาออกว่า และงานมหัศจรรย์สีสันแห่งโคม ที่จัดแสดงโคมในรูปแบบแปลกตา เป็นการบอกเล่าวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนตลอดทั้งปี ท่ามกลางความหลากหลายของชาติพันธุ์ ที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ไว้ภายในงาน พร้อมในงานจะมีอาหาร ขนมพื้นถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสและเรียนรู้ประเพณีไปด้วยกัน โดยงานประเพณีออกพรรษาของไทใหญ่ จะมีกำหนดกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

งานประเพณีออกหว่า อำเภอแม่สะเรียง

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ร่วมพิธีเปิดลานวัฒนธรรม ณ วัดอุทยารมณ์หรือวัดจองสูง ,

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ชมพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่ ,

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ร่วมชมขบวนแห่เทียนเหง, ชมการประกวดธิดาออกหว่า

งานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

วันที่ 20 ตุลาคม 2561 วันเปิดงาน

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 วันแห่จองพารา

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 วันตักบาตรเทโว ณ วัดพระธาตุดอยกองมู

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 วันปิดเทศกาลฯ หรือวันก๋อยจ้อด

งานประเพณีกาดหลู่เมืองปาย อาเภอปาย

วันที่ 21 ตุลาคม 2561 วันแห่จองพารา

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรี
ไทใหญ่ และการประกวดตีกล้องก้นยาว

สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทร. 053 612 982-3 หรือ Facebook : TAT Maehongson ไม่เว้นวันหยุดราชการ และทาง

https://thai.tourismthailand.org/เกี่ยวกับประเทศไทย/ปลายทาง/แม่ฮ่องสอน

เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นถิ่น วิถีชุมชนไทใหญ่ เริ่ม 23 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน นี้ สนใจติดต่อ 053 612 982-3

งานประเพณีออกพรรษาไทใหญ่ ประจำปี 2561 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถือเป็นงานออกพรรษาที่เป็นที่รู้จักและเป็นการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีออกพรรษาของชาวไทใหญ่ ผู้ที่เคร่งครัดในพุทธศาสนา อีกทั้งให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสในช่วงต้นฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่กาลังจะมาถึง

ซึ่งงานประเพณีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ตักบาตรตีสี่ (เป็นความเชื่อที่ว่าพระอุปคุตจะออกจากฌาน มาบิณฑบาตที่โลกมนุษย์โดยจะแปลงกายเป็นเณรน้อยออกบิณฑบาตตั้งแต่ก่อนฟ้าสาง โดยชาวบ้านจะรอตักบาตรหน้าบ้านที่มีการประดับซุ้มราชวัติ, ประทีป และโคมไฟ, ขบวนแห่เทียนเหง (แห่เทียน 1,000 เล่ม) ขบวนแห่จองพารา

พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมตลาดย้อนยุค การประกวดธิดาออกว่า และงานมหัศจรรย์สีสันแห่งโคม ที่จัดแสดงโคมในรูปแบบแปลกตา เป็นการบอกเล่าวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนตลอดทั้งปี ท่ามกลางความหลากหลายของชาติพันธุ์ ที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ไว้ภายในงาน พร้อมในงานจะมีอาหาร ขนมพื้นถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสและเรียนรู้ประเพณีไปด้วยกัน โดยงานประเพณีออกพรรษาของไทใหญ่ จะมีกำหนดกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

งานประเพณีออกหว่า อำเภอแม่สะเรียง

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ร่วมพิธีเปิดลานวัฒนธรรม ณ วัดอุทยารมณ์หรือวัดจองสูง ,

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ชมพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่ ,

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ร่วมชมขบวนแห่เทียนเหง, ชมการประกวดธิดาออกหว่า

งานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

วันที่ 20 ตุลาคม 2561 วันเปิดงาน

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 วันแห่จองพารา

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 วันตักบาตรเทโว ณ วัดพระธาตุดอยกองมู

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 วันปิดเทศกาลฯ หรือวันก๋อยจ้อด

งานประเพณีกาดหลู่เมืองปาย อาเภอปาย

วันที่ 21 ตุลาคม 2561 วันแห่จองพารา

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรี ไทใหญ่ และการประกวดตีกล้องก้นยาว

สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทร. 053 612 982-3 หรือ Facebook : TAT Maehongson ไม่เว้นวันหยุดราชการ และทาง

https://thai.tourismthailand.org/เกี่ยวกับประเทศไทย/ปลายทาง/แม่ฮ่องสอน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!