“SPIRIT 4×4” ร่วมกับ “กองทัพเรือ” ฝึกอบรมการขับขี่รถขับเคลื่อน 4 ล้อ อย่างถูกวิธี


โรงเรียน “SPIRIT 4×4” จัดอบรมการขับรถขับเคลื่อน 4 ล้ออย่างถูกวิธี ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 130 โดยเชิญ “กองทัพเรือ” เข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจต่อไป

เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน ที่ผ่านมา โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ หรือ SPIRIT of the 4×4 Driving School ได้รับเกียรติจากกองทัพเรือ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน BASIC Part Time รุ่นที่ 130 ณ อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี

สุกานดา ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการ โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ หรือ SPIRIT of the 4×4 Driving School กล่าวว่า “การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการสนับสนุนภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเชิญหน่วยงานในกองทัพเรือ เข้าร่วมฝึกอบรมพร้อมมอบความรู้ที่ถูกต้องกับทหารผู้ใช้งานจริงในภาคสนาม เพื่อนำความรู้ครั้งนี้ไปปรับใช้ในภารกิจต่างๆ”

-หลักสูตรฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดย
ภาคทฤษฎี เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของรถยนต์ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ระบบช่วงล่าง ประเภทของยาง วิธีการขับรถขับเคลื่อน 4 ล้ออย่างถูกต้อง การบำรุงรักษา ฯลฯ

ภาคปฏิบัติ มีสถานีจำลองกว่า 10 สถานี เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้ลองขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ โดยใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนมาลงมือปฏิบัติจริงท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงาม เช่น การขับขึ้น-ลงเนิน ข้ามสะพานซุง เนินสลับ เป็นต้น

“โครงการฯ ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และวิธีใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้ออย่างถูกต้อง รวมถึงกระตุ้นให้ผู้ขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ เกิดความสำนึกในการอนุรักษ์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กัน ปัจจุบันมีผู้จบการอบรมหลักสูตรต่างๆ เป็นจำนวนมากจากหลากหลายอาชีพ อีกทั้งพร้อมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมอีกทางหนึ่ง และครั้งนี้ได้รับการเอื้อเฟื้อรถยนต์ในการฝึกจาก บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด” สุกานดา กล่าวเสริม

-หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมการขับรถขับเคลื่อน 4 ล้ออย่างถูกวิธี สามารถติดต่อได้ที่ โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ http://www.autoinfo.co.th/spirit4x4 หรือ https://www.facebook.com/spirit4x4 และโทรศัพท์ 0-2641-8444 ต่อ 404-405

โรงเรียน “SPIRIT 4x4” จัดอบรมการขับรถขับเคลื่อน 4 ล้ออย่างถูกวิธี ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 130 โดยเชิญ “กองทัพเรือ” เข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจต่อไป

เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน ที่ผ่านมา โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ หรือ SPIRIT of the 4x4 Driving School ได้รับเกียรติจากกองทัพเรือ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน BASIC Part Time รุ่นที่ 130 ณ อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี

สุกานดา ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการ โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ หรือ SPIRIT of the 4x4 Driving School กล่าวว่า “การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการสนับสนุนภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเชิญหน่วยงานในกองทัพเรือ เข้าร่วมฝึกอบรมพร้อมมอบความรู้ที่ถูกต้องกับทหารผู้ใช้งานจริงในภาคสนาม เพื่อนำความรู้ครั้งนี้ไปปรับใช้ในภารกิจต่างๆ”

-หลักสูตรฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดย ภาคทฤษฎี เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของรถยนต์ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ระบบช่วงล่าง ประเภทของยาง วิธีการขับรถขับเคลื่อน 4 ล้ออย่างถูกต้อง การบำรุงรักษา ฯลฯ

ภาคปฏิบัติ มีสถานีจำลองกว่า 10 สถานี เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้ลองขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ โดยใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนมาลงมือปฏิบัติจริงท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงาม เช่น การขับขึ้น-ลงเนิน ข้ามสะพานซุง เนินสลับ เป็นต้น

“โครงการฯ ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และวิธีใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้ออย่างถูกต้อง รวมถึงกระตุ้นให้ผู้ขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ เกิดความสำนึกในการอนุรักษ์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กัน ปัจจุบันมีผู้จบการอบรมหลักสูตรต่างๆ เป็นจำนวนมากจากหลากหลายอาชีพ อีกทั้งพร้อมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมอีกทางหนึ่ง และครั้งนี้ได้รับการเอื้อเฟื้อรถยนต์ในการฝึกจาก บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด” สุกานดา กล่าวเสริม

-หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมการขับรถขับเคลื่อน 4 ล้ออย่างถูกวิธี สามารถติดต่อได้ที่ โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ http://www.autoinfo.co.th/spirit4x4 หรือ https://www.facebook.com/spirit4x4 และโทรศัพท์ 0-2641-8444 ต่อ 404-405

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!