ผู้บริหารกลุ่มบริษัท วี คาร์โก รับ 2 รางวัล จากมูลนิธิพระดาบส

ผู้บริหารกลุ่มบริษัท วี คาร์โก รับ 2 รางวัล จากมูลนิธิพระดาบส

รางัลทั้งสองดังกล่าว เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านการเสริมสร้างอาชีพให้แก่สังคม ซึ่งกลุ่มบริษัท วี คาร์โก ได้ให้ความสำคัญในการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่พนักงานขับรถขนส่ง

Mar 9, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!