มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งศูนย์วิจัย AI โดยใช้แพลตฟอร์ม NVIDIA Clara ที่ขับเคลื่อนโดย NVIDIA DGX A100

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งศูนย์วิจัย AI โดยใช้แพลตฟอร์ม NVIDIA Clara ที่ขับเคลื่อนโดย NVIDIA DGX A100

ศูนย์วิจัยฯ นี้จะช่วยให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยแบบ Federated learning และช่วยให้นักวิจัยสามารถแก้ปัญหาที่ท้าทายที่สุดในโลกบนแพลตฟอร์ม โดยใช้ NVIDIA ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

Aug 12, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!