ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดความเร็วใหม่ รถบรรทุก-โดยสาร ห้ามวิ่งเกิน 60 ในเขตที่ระบุ พร้อมบังคับใช้ช่วงกลางปีหน้า

ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดความเร็วใหม่ รถบรรทุก-โดยสาร ห้ามวิ่งเกิน 60 ในเขตที่ระบุ พร้อมบังคับใช้ช่วงกลางปีหน้า

ประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถให้สอดคล้องกับลักษณะของทางเดินรถ

Dec 6, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!