DITP ชวนผู้ประกอบการอาหารไทยสำเร็จรูปยกระดับสินค้าส่งออกไทย ร่วมสมัครตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ปี 2565

DITP ชวนผู้ประกอบการอาหารไทยสำเร็จรูปยกระดับสินค้าส่งออกไทย ร่วมสมัครตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ปี 2565

เชิญชวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารไทยสำเร็จรูปสมัครขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2565

Dec 14, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!