Xinhua Silk Road: ประธานบริษัท ทรินา โซลาร์ เผยพลังงานอัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตพลังงานจะเป็นทิศทางสำคัญของการพัฒนาพลังงานในอนาคต

Xinhua Silk Road: ประธานบริษัท ทรินา โซลาร์ เผยพลังงานอัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตพลังงานจะเป็นทิศทางสำคัญของการพัฒนาพลังงานในอนาคต

การปล่อยคาร์บอนต่ำ รวมถึงการใช้ระบบอัจฉริยะ และภายหลังการเปลี่ยนแปลงมากมาย ในที่สุด ทรินา โซลาร์ ก็เริ่มสำรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม

Apr 26, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!