Xinhua Silk Road: ผู้เชี่ยวชาญคาดอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของจีนจ่อเข้าสู่ระยะเติบโตอย่างรวดเร็ว

Xinhua Silk Road: ผู้เชี่ยวชาญคาดอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของจีนจ่อเข้าสู่ระยะเติบโตอย่างรวดเร็ว

การประชุมว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ จีน-เยอรมนี (Sino-German Forum on Development of NEV Industry) กล่าวว่า อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ของจีน กำลังจะก้าวเข้าสู่ระยะของการเติบโตอย่างรวดเร็ว

Sep 26, 2022

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!