Zhang Yuzhuo ประธาน Sinopec โชว์วิสัยทัศน์ เร่งสร้างแบรนด์ระดับโลกเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ

Zhang Yuzhuo ประธาน Sinopec โชว์วิสัยทัศน์ เร่งสร้างแบรนด์ระดับโลกเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ

China Corporate Brand Building ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม นาย Zhang Yuzhuo แถลงอย่างเป็นทางการว่า Sinopec จะเร่งสร้างแบรนด์อิสระระดับโลกเพื่อหนุนนำการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรคุณภาพสูง

May 11, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!