UNITED KINGDOM-ดินแดนพระอาทิตย์ไม่เคยตกดิน (ตอนที่ 1)


By : C. Methas – Managing Edition

สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือหรือ สหราชอาณาจักร เป็นประเทศในทวีปยุโรป มักเรียกสับสนกับ บริเตนใหญ่ บริเตน หรือแม้แต่ประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักรประกอบด้วยดินแดน 4 ส่วน คือ 3 ชาติบนเกาะบริเตนใหญ่ ซึ่งได้แก่ อังกฤษ สกอตแลนด์ และเวลส์ กับไอร์แลนด์เหนือบนเกาะไอร์แลนด์เข้าด้วยกัน พรมแดนนอกเหนือจากนี้แล้วจะติดกับทะเล

สหราชอาณาจักรมีกรุงลอนดอนเป็นเมืองหลวง หนึ่งในศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของโลก เป็นผู้นำด้านการเงินการเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น และศิลปะ และเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก ถือกันว่าเป็นเมืองสากลหลักของโลก ลอนดอน เป็นเมืองหลวงของแคว้นอังกฤษ และสหราชอาณาจักร เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป ชื่อ ลอนดอน คาดว่ามาจากเมืองที่ตั้งในสมัยโรมันว่า ลอนดิเนียม (Londinium) และต่อมาได้กลายมาเป็นลอนดอนในภายหลัง

กรุงลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรด้วย คนไทยส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดกันว่าอังกฤษนั้นเป็นชาติหรือประเทศหนึ่ง หรือเรียกสหราชอาณาจักรว่า ประเทศอังกฤษ ซึ่งแท้จริงแล้วอังกฤษเป็นหนึ่งในสหราชอาณาจักร

นอกจากดินแดนทั้ง 4 แล้ว สหราชอาณาจักรยังมีดินแดนอาณานิคมและดินแดนใต้การปกครองอื่น ๆ กระจายอยู่ทั่วโลก สหราชอาณาจักรจึงได้ชื่อว่า “ดินแดนพระอาทิตย์ไม่เคยตกดิน” และได้ส่งอิทธิพลทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและภาษาไปยังประเทศอาณานิคมต่าง ๆ

ลอนดอนมีประชาการประมาณ 7.5 ล้านคน (เมื่อ พ.ศ. 2549) และประมาณ 12 – 14 ล้านคน ถ้ารวมเขตปริมณฑล ลอนดอนเป็นเมืองที่ประกอบด้วยหลายชนชาติ ประชากรมีความหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และภาษา มีมากกว่า 300 ภาษา
กรุงลอนดอนเป็นศูนย์กลางการเดินทางนานาชาติ และเป็นจุดหมายท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งมีทั้งสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และสมัยเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี

ในภาษาอังกฤษปัจจุบัน คำว่า “อิงแลนด์” (England) ได้ชื่อมาจากชาวแองเกิล (Angles) ซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งในบรรดาชาวเยอร์มานิกหลายเผ่าที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนนี้ ตั้งแต่ราวคริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึง 6 โดยมาจาก Engla Land และกลายมาเป็น England ในปัจจุบัน

หลังจากที่มีการสถาปนาสหราชอาณาจักรขึ้นเป็นประเทศในปี พ.ศ. 2250 (ค.ศ. 1703) นั้น แคว้นอังกฤษไม่ถือว่าเป็นรัฐอิสระต่างหาก
สหราชอาณาจักรเดิมเป็นการรวมราชอาณาจักรอังกฤษ (Kingdom of England) ซึ่งรวมเวลส์อยู่ด้วย เข้ากับราชอาณาจักรสกอตแลนด์ (Kingdom of Scotland) และปกครองจากรัฐบาลเดียวในกรุงลอนดอน ในภายหลังได้ผนวกราชอาณาจักรไอร์แลนด์ (Kingdom of Ireland) เข้ามา

แต่ดินแดนส่วนใหญ่ของไอร์แลนด์ได้แยกไปตั้งรัฐอิสระใน พ.ศ. 2465 (ค.ศ. 1922) ในชื่อสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ดินแดนบางส่วนที่ยังเหลืออยู่บนเกาะไอร์แลนด์จึงถูกเรียกว่า ไอร์แลนด์เหนือ และยังอยู่กับสหราชอาณาจักรจนถึงทุกวันนี้

เกาะบริเตนใหญ่ หรือ บริเตน เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะบริเตน (มักรวมเกาะเล็กรอบ ๆ แต่ไม่รวมเกาะไอร์แลนด์) ซึ่งในทางการเมืองเป็นสถานที่ตั้งของ อังกฤษ สกอตแลนด์ และเวลส์ (สหราชอาณาจักรที่ไม่รวมไอร์แลนด์เหนือ) หมู่เกาะอังกฤษนั้นประกอบด้วย เกาะน้อยใหญ่ถึงประมาณ 1,098 เกาะ
สกอตแลนด์มีเกาะถึงกว่า 800 เกาะ เมืองหลวงคือเมืองเอดินบะระ ซึ่งเป็นเมืองที่มีศูนย์ใจกลางเมืองเป็นมรดกโลก แต่เมืองที่ใหญ่ที่สุดนั้นคือเมืองกลาสโกว์
แคว้นไอร์แลนด์เหนือ ตั้งอยู่บนเกาะไอร์แลนด์ และส่วนมากจะเป็นเทือกเขา เบลฟัสต์เป็นเมืองหลวง

ลอนดอนประสบเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1666 ส่งผลให้เลข 666 กลายเป็นเลขแห่งโชคร้าย ต้องใช้เวลา 10 ปี สำหรับการสร้างเมืองใหม่ กรุงลอนดอนยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 19

ในปี พ.ศ. 2465 (ค.ศ. 1922) 26 แคว้นจาก 32 แคว้นบนเกาะไอร์แลนด์ตัดสินใจที่จะเป็นอิสระ ไม่ขึ้นกับสหราชอาณาจักร และตั้งเป็นประเทศใหม่เป็นประเทศไอร์แลนด์ หลังจากนั้นอีก 7 ปี 6 แคว้นที่เหลือได้เข้ามารวมตัวกับสหราชอาณาจักรดังเดิม และตั้งชื่อแคว้นของตนเองเป็น ไอร์แลนด์เหนือ

By : C. Methas - Managing Edition

สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือหรือ สหราชอาณาจักร เป็นประเทศในทวีปยุโรป มักเรียกสับสนกับ บริเตนใหญ่ บริเตน หรือแม้แต่ประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักรประกอบด้วยดินแดน 4 ส่วน คือ 3 ชาติบนเกาะบริเตนใหญ่ ซึ่งได้แก่ อังกฤษ สกอตแลนด์ และเวลส์ กับไอร์แลนด์เหนือบนเกาะไอร์แลนด์เข้าด้วยกัน พรมแดนนอกเหนือจากนี้แล้วจะติดกับทะเล

สหราชอาณาจักรมีกรุงลอนดอนเป็นเมืองหลวง หนึ่งในศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของโลก เป็นผู้นำด้านการเงินการเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น และศิลปะ และเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก ถือกันว่าเป็นเมืองสากลหลักของโลก ลอนดอน เป็นเมืองหลวงของแคว้นอังกฤษ และสหราชอาณาจักร เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป ชื่อ ลอนดอน คาดว่ามาจากเมืองที่ตั้งในสมัยโรมันว่า ลอนดิเนียม (Londinium) และต่อมาได้กลายมาเป็นลอนดอนในภายหลัง

กรุงลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรด้วย คนไทยส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดกันว่าอังกฤษนั้นเป็นชาติหรือประเทศหนึ่ง หรือเรียกสหราชอาณาจักรว่า ประเทศอังกฤษ ซึ่งแท้จริงแล้วอังกฤษเป็นหนึ่งในสหราชอาณาจักร

นอกจากดินแดนทั้ง 4 แล้ว สหราชอาณาจักรยังมีดินแดนอาณานิคมและดินแดนใต้การปกครองอื่น ๆ กระจายอยู่ทั่วโลก สหราชอาณาจักรจึงได้ชื่อว่า “ดินแดนพระอาทิตย์ไม่เคยตกดิน” และได้ส่งอิทธิพลทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและภาษาไปยังประเทศอาณานิคมต่าง ๆ

ลอนดอนมีประชาการประมาณ 7.5 ล้านคน (เมื่อ พ.ศ. 2549) และประมาณ 12 - 14 ล้านคน ถ้ารวมเขตปริมณฑล ลอนดอนเป็นเมืองที่ประกอบด้วยหลายชนชาติ ประชากรมีความหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และภาษา มีมากกว่า 300 ภาษา กรุงลอนดอนเป็นศูนย์กลางการเดินทางนานาชาติ และเป็นจุดหมายท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งมีทั้งสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และสมัยเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี

ในภาษาอังกฤษปัจจุบัน คำว่า "อิงแลนด์" (England) ได้ชื่อมาจากชาวแองเกิล (Angles) ซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งในบรรดาชาวเยอร์มานิกหลายเผ่าที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนนี้ ตั้งแต่ราวคริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึง 6 โดยมาจาก Engla Land และกลายมาเป็น England ในปัจจุบัน

หลังจากที่มีการสถาปนาสหราชอาณาจักรขึ้นเป็นประเทศในปี พ.ศ. 2250 (ค.ศ. 1703) นั้น แคว้นอังกฤษไม่ถือว่าเป็นรัฐอิสระต่างหาก สหราชอาณาจักรเดิมเป็นการรวมราชอาณาจักรอังกฤษ (Kingdom of England) ซึ่งรวมเวลส์อยู่ด้วย เข้ากับราชอาณาจักรสกอตแลนด์ (Kingdom of Scotland) และปกครองจากรัฐบาลเดียวในกรุงลอนดอน ในภายหลังได้ผนวกราชอาณาจักรไอร์แลนด์ (Kingdom of Ireland) เข้ามา

แต่ดินแดนส่วนใหญ่ของไอร์แลนด์ได้แยกไปตั้งรัฐอิสระใน พ.ศ. 2465 (ค.ศ. 1922) ในชื่อสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ดินแดนบางส่วนที่ยังเหลืออยู่บนเกาะไอร์แลนด์จึงถูกเรียกว่า ไอร์แลนด์เหนือ และยังอยู่กับสหราชอาณาจักรจนถึงทุกวันนี้

เกาะบริเตนใหญ่ หรือ บริเตน เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะบริเตน (มักรวมเกาะเล็กรอบ ๆ แต่ไม่รวมเกาะไอร์แลนด์) ซึ่งในทางการเมืองเป็นสถานที่ตั้งของ อังกฤษ สกอตแลนด์ และเวลส์ (สหราชอาณาจักรที่ไม่รวมไอร์แลนด์เหนือ) หมู่เกาะอังกฤษนั้นประกอบด้วย เกาะน้อยใหญ่ถึงประมาณ 1,098 เกาะ สกอตแลนด์มีเกาะถึงกว่า 800 เกาะ เมืองหลวงคือเมืองเอดินบะระ ซึ่งเป็นเมืองที่มีศูนย์ใจกลางเมืองเป็นมรดกโลก แต่เมืองที่ใหญ่ที่สุดนั้นคือเมืองกลาสโกว์ แคว้นไอร์แลนด์เหนือ ตั้งอยู่บนเกาะไอร์แลนด์ และส่วนมากจะเป็นเทือกเขา เบลฟัสต์เป็นเมืองหลวง

ลอนดอนประสบเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1666 ส่งผลให้เลข 666 กลายเป็นเลขแห่งโชคร้าย ต้องใช้เวลา 10 ปี สำหรับการสร้างเมืองใหม่ กรุงลอนดอนยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 19

ในปี พ.ศ. 2465 (ค.ศ. 1922) 26 แคว้นจาก 32 แคว้นบนเกาะไอร์แลนด์ตัดสินใจที่จะเป็นอิสระ ไม่ขึ้นกับสหราชอาณาจักร และตั้งเป็นประเทศใหม่เป็นประเทศไอร์แลนด์ หลังจากนั้นอีก 7 ปี 6 แคว้นที่เหลือได้เข้ามารวมตัวกับสหราชอาณาจักรดังเดิม และตั้งชื่อแคว้นของตนเองเป็น ไอร์แลนด์เหนือ

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!