Azerbaijan : สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน-ประเทศแถบทะเลสาบแคสเปียนที่มีความเจริญอย่างรวดเร็วหลังจากพบแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ (ตอนที่ 2)


By : C. Methas – Managing Editor

ประเทศอาเซอร์ไบจานเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในบริเวณทะเลสาบแคสเปียน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก แต่ยังไม่สามารถนำมาใช้ได้เต็มที่ เนื่องจากมีปัญหาภายในประเทศมากมาย อาเซอร์ไบจานอยู่ระหว่างระยะการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ จากการที่มีระบบเศรษฐกิจที่รัฐบาลเป็นผู้ควบคุมมาก กำลังมีการปรับเปลี่ยนผ่านไปสู่การเปิดเสรีมากขึ้น

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของอาเซอร์ไบจาน สินค้าส่งออกหลักของประเทศคือน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่มาจากทะเลสาปแคสเปียน มีน้ำมันสำรองอันดับ 3 ของโลก
ภูมิประเทศ ประกอบด้วยเทือกเขาและที่ราบลุ่ม ทางภาคเหนือเป็นเทือกเขา The Greater Caucasus ซึ่งมียอดเขา Mount Bazardyuzyu เป็นภูเขาที่สูงที่สุดของประเทศ ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 4,466 เมตร

เทือกเขา The Lesser Caucasus เป็นพรมแดนด้านตะวันออกเฉียงใต้ ภาคกลางของประเทศ จึงเป็นบริเวณที่ราบลุ่มที่สำคัญคือ ลุ่มน้ำ Aras-Kura และที่ราบบริเวณชายฝั่งทะเลสาบ Caspian ที่ราบลุ่มเหล่านี้มีพื้นที่กว่า 4,278 เฮคตาร์ ใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 1,600 เฮคตาร์ และที่เหลือใช้เลี้ยงสัตว์)มีพื้นที่ป่ากว่า 1 ล้านเฮคตาร์

ภูมิอากาศอากาศหนาวในเขตเทือกเขาคอร์เคซัสทางภาคเหนือของอาเซอร์ไบจาน ส่วนบริเวณที่ราบ Kura อากาศเย็นสบาย และมีอากาศแบบเขตร้อนบริเวณที่ราบต่ำ Lenkoran ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของชายฝั่งแคสเปียน

สินค้าที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมัน ฝ้ายและก๊าซธรรมชาติ แต่โดยที่อาเซอร์ไบจานมีทรัพยากรน้ำมันอุดมสมบูรณ์ และตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบแคสเปียนซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติใหญ่เป็นอันดับสามของโลก จึงทำให้อาเซอร์ไบจานมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ส่งผลให้มีการลงทุนในธุรกิจด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในอาเซอร์ไบจานอย่างต่อเนื่อง

อาเซอร์ไบจานได้มีสัญญาร่วมลงทุนด้านน้ำมันกับบริษัทน้ำมันต่างชาติหลายบริษัท อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐฯ ตุรกี รวมทั้งได้มีการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการเชื่อมต่อท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติผ่านอาเซอร์ไบจานโดยมีเส้นทางสำคัญคือ Baku-Tbilisi-Ceyhan

นอกจากนี้ อาเซอร์ไบจานยังได้รับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรม ปัจจุบันอาเซอร์ไบจานประสบความสำเร็จในการปฏิรูปเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง โดยภายใต้ความร่วมมือกับ IMF

อาเซอร์ไบจานสามารถลดระดับเงินเฟ้อจากเดิมสูงถึง 1,800 เปอร์เซ็นต์ ในปี พ.ศ. 2537 เป็น ร้อยละ 1.5 ในปี พ.ศ. 2544 และมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2544 มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 9.9 และ 10.6

ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลประสบความสำเร็จในการปฏิรูปที่ดินด้านการเกษตร และปฏิรูปรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง แต่ยังมีหลายปัจจัยที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ ความขัดแย้งภายในประเทศโดยมีการสู้รบในเขตนากอร์โน-คาราบัค ซึ่งทำให้ชาวต่างประเทศไม่กล้าเข้ามาลงทุนมากนัก การปฏิรูปเศรษฐกิจไปสู่ระบบแบบตลาดยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ภาวะว่างงานที่สูง

ประชากรในประเทศนี้มีประมาณ 7,900,000 คน แบ่งออกเป็น 4 ชาติพันธุ์ใหญ่ ได้แก่ อาเซอรี 90 เปอร์เซ็นต์ ดาเกสถาน 3.2 เปอร์เซ็นต์ รัสเซีย 2.5 เปอร์เซ็นต์ อาร์เมเนีย 2 เปอร์เซ็นต์ และ อื่น ๆ 1.8 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม นิกายชีอะห์ 93.4 เปอร์เซ็นต์ คริสต์นิกายรัสเซียนออโธดอกซ์ 2.5 เปอร์เซ็นต์ คริสต์นิกายอาร์เมเนียนออโธด็อกซ์ 2.3 เปอร์เซ็นต์ และอื่นๆ 1.8 เปอร์เซ็นต์

ก่อนหน้านี้อาเซอร์ไบจานเป็นประเทศที่มีพัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรมน้อยกว่าอาร์เมเนียและจอร์เจีย โดยมีส่วนคล้ายประเทศในเอเชียกลาง เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีอัตราการว่างงานสูง และมาตรฐานความเป็นอยู่ต่ำ

ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาน้อย ปัจจุบันประเทศนี้มีความเจริญอย่างรวดเร็วจนได้รับการบรรจุเข้าตารางการแข่งขันเอฟ-วันเป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกันโดยในปีแรกใช้ชื่อรายการแข่งขัน ยูโรเปี้ยน กรังด์ปรีซ์ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นรายการอาร์เซอร์ไบจาน กรังด์ปรีซ์

By : C. Methas - Managing Editor

ประเทศอาเซอร์ไบจานเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในบริเวณทะเลสาบแคสเปียน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก แต่ยังไม่สามารถนำมาใช้ได้เต็มที่ เนื่องจากมีปัญหาภายในประเทศมากมาย อาเซอร์ไบจานอยู่ระหว่างระยะการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ จากการที่มีระบบเศรษฐกิจที่รัฐบาลเป็นผู้ควบคุมมาก กำลังมีการปรับเปลี่ยนผ่านไปสู่การเปิดเสรีมากขึ้น

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของอาเซอร์ไบจาน สินค้าส่งออกหลักของประเทศคือน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่มาจากทะเลสาปแคสเปียน มีน้ำมันสำรองอันดับ 3 ของโลก ภูมิประเทศ ประกอบด้วยเทือกเขาและที่ราบลุ่ม ทางภาคเหนือเป็นเทือกเขา The Greater Caucasus ซึ่งมียอดเขา Mount Bazardyuzyu เป็นภูเขาที่สูงที่สุดของประเทศ ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 4,466 เมตร

เทือกเขา The Lesser Caucasus เป็นพรมแดนด้านตะวันออกเฉียงใต้ ภาคกลางของประเทศ จึงเป็นบริเวณที่ราบลุ่มที่สำคัญคือ ลุ่มน้ำ Aras-Kura และที่ราบบริเวณชายฝั่งทะเลสาบ Caspian ที่ราบลุ่มเหล่านี้มีพื้นที่กว่า 4,278 เฮคตาร์ ใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 1,600 เฮคตาร์ และที่เหลือใช้เลี้ยงสัตว์)มีพื้นที่ป่ากว่า 1 ล้านเฮคตาร์

ภูมิอากาศอากาศหนาวในเขตเทือกเขาคอร์เคซัสทางภาคเหนือของอาเซอร์ไบจาน ส่วนบริเวณที่ราบ Kura อากาศเย็นสบาย และมีอากาศแบบเขตร้อนบริเวณที่ราบต่ำ Lenkoran ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของชายฝั่งแคสเปียน

สินค้าที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมัน ฝ้ายและก๊าซธรรมชาติ แต่โดยที่อาเซอร์ไบจานมีทรัพยากรน้ำมันอุดมสมบูรณ์ และตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบแคสเปียนซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติใหญ่เป็นอันดับสามของโลก จึงทำให้อาเซอร์ไบจานมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ส่งผลให้มีการลงทุนในธุรกิจด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในอาเซอร์ไบจานอย่างต่อเนื่อง

อาเซอร์ไบจานได้มีสัญญาร่วมลงทุนด้านน้ำมันกับบริษัทน้ำมันต่างชาติหลายบริษัท อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐฯ ตุรกี รวมทั้งได้มีการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการเชื่อมต่อท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติผ่านอาเซอร์ไบจานโดยมีเส้นทางสำคัญคือ Baku-Tbilisi-Ceyhan

นอกจากนี้ อาเซอร์ไบจานยังได้รับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรม ปัจจุบันอาเซอร์ไบจานประสบความสำเร็จในการปฏิรูปเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง โดยภายใต้ความร่วมมือกับ IMF

อาเซอร์ไบจานสามารถลดระดับเงินเฟ้อจากเดิมสูงถึง 1,800 เปอร์เซ็นต์ ในปี พ.ศ. 2537 เป็น ร้อยละ 1.5 ในปี พ.ศ. 2544 และมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2544 มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 9.9 และ 10.6

ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลประสบความสำเร็จในการปฏิรูปที่ดินด้านการเกษตร และปฏิรูปรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง แต่ยังมีหลายปัจจัยที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ ความขัดแย้งภายในประเทศโดยมีการสู้รบในเขตนากอร์โน-คาราบัค ซึ่งทำให้ชาวต่างประเทศไม่กล้าเข้ามาลงทุนมากนัก การปฏิรูปเศรษฐกิจไปสู่ระบบแบบตลาดยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ภาวะว่างงานที่สูง

ประชากรในประเทศนี้มีประมาณ 7,900,000 คน แบ่งออกเป็น 4 ชาติพันธุ์ใหญ่ ได้แก่ อาเซอรี 90 เปอร์เซ็นต์ ดาเกสถาน 3.2 เปอร์เซ็นต์ รัสเซีย 2.5 เปอร์เซ็นต์ อาร์เมเนีย 2 เปอร์เซ็นต์ และ อื่น ๆ 1.8 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม นิกายชีอะห์ 93.4 เปอร์เซ็นต์ คริสต์นิกายรัสเซียนออโธดอกซ์ 2.5 เปอร์เซ็นต์ คริสต์นิกายอาร์เมเนียนออโธด็อกซ์ 2.3 เปอร์เซ็นต์ และอื่นๆ 1.8 เปอร์เซ็นต์

ก่อนหน้านี้อาเซอร์ไบจานเป็นประเทศที่มีพัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรมน้อยกว่าอาร์เมเนียและจอร์เจีย โดยมีส่วนคล้ายประเทศในเอเชียกลาง เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีอัตราการว่างงานสูง และมาตรฐานความเป็นอยู่ต่ำ

ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาน้อย ปัจจุบันประเทศนี้มีความเจริญอย่างรวดเร็วจนได้รับการบรรจุเข้าตารางการแข่งขันเอฟ-วันเป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกันโดยในปีแรกใช้ชื่อรายการแข่งขัน ยูโรเปี้ยน กรังด์ปรีซ์ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นรายการอาร์เซอร์ไบจาน กรังด์ปรีซ์

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!