BULGALIA- รอยต่ออารยธรรม 3 ทวีปยังคงเอกลักษณ์ท่ามกลางความเจริญแบบก้าวกระโดด (ตอนที่ 2)


By : C. Methas – Managing Editor

ประเทศบัลกาเรียมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว หลังจากการล่มสลายของโซเวียต รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเข้าเป็นสมาชิกภาพสหภาพยุโรป การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ การปฏิรูประบบประกันสังคมให้มีความเป็นธรรมยิ่งขึ้น ลดอาชญากรรมและการฉ้อราษฎร์บังหลวง แก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบการศึกษา การเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ

ปัจจุบันประสบความสำเร็จในการนำบัลกาเรียเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป การเมืองภายในยังมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตย บัลกาเรียได้จัดให้มีการเลือกตั้ง

นโยบายการต่างประเทศของบัลกาเรียมุ่งเน้นการเป็นสมาชิกภาพสหภาพยุโรป และองค์การนาโต ของบัลกาเรีย การเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นเหตุการณ์สำคัญสุดในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของบัลกาเรีย

การเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบูรณาการ ในการที่จะดำรงสมาชิกภาพอย่างสมบูรณ์ บัลกาเรียต้องดำเนินการปฏิรูปต่อไป โดยเฉพาะในด้านกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งแก้ไขปัญหาการฉ้อราษฎ์บังหลวงและอาชญากรรม โดยคณะกรรมาธิการยุโรปจะตรวจสอบการดำเนินการปฏิรูปในสาขาเหล่านี้

ในด้านเศรษฐกิจประเทศบัลกาเรียมีข้อได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจที่ค่าจ้างแรงงานถูก ประชากรมีการศึกษาสูง บัลกาเรียมีความประสงค์ที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้น การเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปได้เพิ่มโอกาสดังกล่าว

ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นเรื่องของขีดความสามารถทางการแข่งขันต่ำ จึงต้องเพิ่มสัดส่วนของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ ขณะเดียวกันต้องคงต้นทุน ค่าจ้าง วัสดุและพลังงานไว้ในระดับที่ต่ำ

นอกจากนี้ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านพลังงานของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะพลังงานนิวเคลียร์และมีความต้องการสร้างโรงงานผลิตพลังงานนิวเคลียร์แห่งใหม่ ส่วนทางด้านพลังงานเชื้อเพลิง บัลกาเรียต้องการเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายท่อส่งน้ำมันและก๊าซในภูมิภาคบอลข่าน ให้ความสำคัญแก่การสร้างเสถียรภาพในคาบสมุทรบอลข่าน ซึ่งเเป็น stabilizing force ทางการเมืองในคาบสมุทรบอลข่านและเป็นประเทศทางผ่านสินค้าในภูมิภาค

คณะกรรมการบริหารของ IMF ได้สิ้นสุดการทบทวนการดำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจ เห็นว่า ดัชนีเศรษฐกิจมีผลเป็นที่น่าพอใจ จึงอนุมัติให้มีสิทธิกู้เงินได้อีก จำนวน 37 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การปฏิรูปเศรษฐกิจมหภาคเป็นไปในเชิงบวก การดำเนินการตามแผนของ IMF และ Currency Board อย่างเคร่งครัด เป็นผลให้อัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานลดลง

การปฏิรูปเศรษฐกิจในภาคต่าง ๆ มีความก้าวหน้ามาก ภาคพลังงาน ภาคการเดินรถไฟ ภาคการบริหารการเก็บภาษีและภาคการแปรรูปธนาคารของรัฐหลายธนาคาร ซึ่งการรักษาความต่อเนื่องของการพัฒนาบรรยากาศทางธุรกิจและการลงทุนได้เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของระยะกลาง โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในปี พ.ศ. 2550

ทางด้านศักยภาพทางเศรษฐกิจ บัลกาเรียเป็นประเทศที่อยู่ในระหว่างการปฏิรูปและมีลู่ทางที่จะมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในอนาคตอันใกล้ รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญในเวทีการเมืองระหว่างประเทศของยุโรป นอกจากนี้ ยังเป็นสมาชิกขององค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจทะเลดำ และการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในปี พ.ศ. 2550

ส่วนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบันของบัลกาเรียได้รับความสนใจมากขึ้นเนื่องจากเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ซึ่งเต็มไปด้วยอารยธรรมและสถาปัตยกรรมซึ่งทางยูเนสโกได้ยกให้เป็นมรดกโลกและมีหลายเมืองที่ติดกับชายทะเล นอกจากนี้ยังมีทะเลสาบน้ำจืดที่ชื่อว่า Srebarn ที่ได้รับการอนุรักษ์ธรรมชาติไว้เป็นอย่างดีจนองค์การยูเนสโกได้ยกให้เป็นมรดกโลก

By : C. Methas - Managing Editor

ประเทศบัลกาเรียมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว หลังจากการล่มสลายของโซเวียต รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเข้าเป็นสมาชิกภาพสหภาพยุโรป การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ การปฏิรูประบบประกันสังคมให้มีความเป็นธรรมยิ่งขึ้น ลดอาชญากรรมและการฉ้อราษฎร์บังหลวง แก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบการศึกษา การเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ

ปัจจุบันประสบความสำเร็จในการนำบัลกาเรียเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป การเมืองภายในยังมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตย บัลกาเรียได้จัดให้มีการเลือกตั้ง

นโยบายการต่างประเทศของบัลกาเรียมุ่งเน้นการเป็นสมาชิกภาพสหภาพยุโรป และองค์การนาโต ของบัลกาเรีย การเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นเหตุการณ์สำคัญสุดในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของบัลกาเรีย

การเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบูรณาการ ในการที่จะดำรงสมาชิกภาพอย่างสมบูรณ์ บัลกาเรียต้องดำเนินการปฏิรูปต่อไป โดยเฉพาะในด้านกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งแก้ไขปัญหาการฉ้อราษฎ์บังหลวงและอาชญากรรม โดยคณะกรรมาธิการยุโรปจะตรวจสอบการดำเนินการปฏิรูปในสาขาเหล่านี้

ในด้านเศรษฐกิจประเทศบัลกาเรียมีข้อได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจที่ค่าจ้างแรงงานถูก ประชากรมีการศึกษาสูง บัลกาเรียมีความประสงค์ที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้น การเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปได้เพิ่มโอกาสดังกล่าว

ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นเรื่องของขีดความสามารถทางการแข่งขันต่ำ จึงต้องเพิ่มสัดส่วนของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ ขณะเดียวกันต้องคงต้นทุน ค่าจ้าง วัสดุและพลังงานไว้ในระดับที่ต่ำ

นอกจากนี้ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านพลังงานของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะพลังงานนิวเคลียร์และมีความต้องการสร้างโรงงานผลิตพลังงานนิวเคลียร์แห่งใหม่ ส่วนทางด้านพลังงานเชื้อเพลิง บัลกาเรียต้องการเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายท่อส่งน้ำมันและก๊าซในภูมิภาคบอลข่าน ให้ความสำคัญแก่การสร้างเสถียรภาพในคาบสมุทรบอลข่าน ซึ่งเเป็น stabilizing force ทางการเมืองในคาบสมุทรบอลข่านและเป็นประเทศทางผ่านสินค้าในภูมิภาค

คณะกรรมการบริหารของ IMF ได้สิ้นสุดการทบทวนการดำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจ เห็นว่า ดัชนีเศรษฐกิจมีผลเป็นที่น่าพอใจ จึงอนุมัติให้มีสิทธิกู้เงินได้อีก จำนวน 37 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การปฏิรูปเศรษฐกิจมหภาคเป็นไปในเชิงบวก การดำเนินการตามแผนของ IMF และ Currency Board อย่างเคร่งครัด เป็นผลให้อัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานลดลง

การปฏิรูปเศรษฐกิจในภาคต่าง ๆ มีความก้าวหน้ามาก ภาคพลังงาน ภาคการเดินรถไฟ ภาคการบริหารการเก็บภาษีและภาคการแปรรูปธนาคารของรัฐหลายธนาคาร ซึ่งการรักษาความต่อเนื่องของการพัฒนาบรรยากาศทางธุรกิจและการลงทุนได้เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของระยะกลาง โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในปี พ.ศ. 2550

ทางด้านศักยภาพทางเศรษฐกิจ บัลกาเรียเป็นประเทศที่อยู่ในระหว่างการปฏิรูปและมีลู่ทางที่จะมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในอนาคตอันใกล้ รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญในเวทีการเมืองระหว่างประเทศของยุโรป นอกจากนี้ ยังเป็นสมาชิกขององค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจทะเลดำ และการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในปี พ.ศ. 2550

ส่วนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบันของบัลกาเรียได้รับความสนใจมากขึ้นเนื่องจากเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ซึ่งเต็มไปด้วยอารยธรรมและสถาปัตยกรรมซึ่งทางยูเนสโกได้ยกให้เป็นมรดกโลกและมีหลายเมืองที่ติดกับชายทะเล นอกจากนี้ยังมีทะเลสาบน้ำจืดที่ชื่อว่า Srebarn ที่ได้รับการอนุรักษ์ธรรมชาติไว้เป็นอย่างดีจนองค์การยูเนสโกได้ยกให้เป็นมรดกโลก

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!