เอ.พี.ฮอนด้า เดินหน้ายกระดับมาตรฐานขับขี่ปลอดภัยต่อเนื่อง จัดแข่งขัน “ทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับประเทศ ครั้งที่ 14”


%e0%b8%9e%e0%b8%98%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%94_2_1487142591827_2

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้าในประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษ า เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการทำกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยภายใต้โครงการ “ฮอนด้า เมืองไทย ขับขี่ปลอดภัย” (Safety Thailand) จัดการแข่งขัน “ทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับประเทศ ครั้งที่ 14” เฟ้นหาสุดยอดครูฝึกขับขี่ปลอดภั ย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทั กษะการขับขี่ปลอดภัยให้กับ ครูฝึกประจำร้านผู้จำหน่าย เจ้าหน้าที่วิทยากรของหน่วยงานภ าครัฐ (ตำรวจ) อาจารย์และนักศึกษาในสังกัดสำนั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากทั่วประเทศ ณ ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยฮอนด้ า กรุงเทพฯ

2_1487142579232_1

นายอารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอ นด้า ระดับประเทศ ครั้งที่ 14 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระ ดับมาตรฐานของ Honda Safety Riding และพัฒนาทักษะของวิทยากรครูฝึ กขับขี่ปลอดภัย ตลอดจนสร้างความเข้าใจและสัมพัน ธ์อันดีของวิทยากรระหว่างภาครัฐ บาลและภาคเอกชน ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการขั บขี่ปลอดภัย รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่วิทย ากรครูฝึกขับขี่ปลอดภัย โดยมีครูฝึกจากทั่วประเทศเข้าร่ วมแข่งขัน ทั้งสิ้น 206 คน แบ่งเป็น จากร้านผู้จำหน่าย 117 คน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษ า (สอศ.) 58 คน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 31 โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องทดสอบคุ ณสมบัติว่าเป็นผู้ฝึกสอนที่มีปร ะสิทธิภาพในการขับขี่รถจักรยานย นต์มากน้อยเพียงใด และระดับความสามารถในการขับขี่ไ ด้มาตรฐานน่าเชื่อถือได้เพียงใด โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องผ่านการ แข่งขันทั้งหมด 3 สถานี ประกอบด้วย 1.การเบรก (Braking), 2.ความคล่องตัว (Slalom) และ 3.การขับขี่ทรงตัวบนกระดานแคบ (Narrow Plank) ซึ่งผู้เข้าแข่งขันที่มีทักษะขั บขี่ปลอดภัยยอดเยี่ยมและถูกหักค ะแนนน้อยที่สุดจากคะแนนเต็ มสถานีละ 1,000 คะแนน จะเป็นผู้ชนะ

เอ.พี.ฮอนด้า เดินหน้ายกระดับมาตรฐานขับขี่ปลอดภัยต่อเนื่อง จัดแข่งขัน "ทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับประเทศ ครั้งที่ 14"

ผลการแข่งขันปรากฏว่าผู้ ชนะในแต่ละประเภท มีดังนี้ รุ่นบิ๊กไบค์ ผู้ ชนะเลิศได้แก่ นายจารุวัตร ขันเงิน (บริษัท ฮอนด้า สมุทรปราการ จำกัด จ.สมุทรปราการ) ซึ่งผู้ชนะเลิศจ ะได้เดินทางไปแข่งขันที่ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560
ส่วนรุ่นครูฝึกชาย ผู้ชนะเลิ ศได้แก่ นายอัครพล พรมแตง (บริษัท ที เค ซี มอเตอร์ไบค์ จำกัด จ.กำแพงเพชร) รุ่นครูฝึกหญิงผู้ ชนะเลิศได้แก่ นางสาวอัญชลี ช่อฟัก (บริษัท ที เค ซี มอเตอร์ไบค์ จำกัด จ.กำแพงเพชร) รุ่นเจ้าหน้าที่ตำ รวจผู้ชนะเลิศได้แก่ ส.ต.อ.คงกฤษณ์ ประสงค์ (กองกำกับการอารักขา 2 กรุงเทพฯ) รุ่นครู-อาจารย์ ผู้ช นะเลิศได้แก่ นายนพพร สมคิด (วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ) รุ่นนักเรียน ผู้ชน ะเลิศได้แก่ นายจิราวัฒน์ ประภาศรี (วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จ.ขอนแก่น) และรุ่นทีมศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภั ยฮอนด้า ผู้ชนะเลิศได้แก่ บริษัท ที เค ซี มอเตอร์ไบค์ จำกัด จ.กำแพงเพชร

สำหรับกติกา ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นวิทยากรค รูฝึกขับขี่ปลอดภัยประจำหน่วยงา น ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริ ษัทฯ กำหนด ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ครูฝึกชายประจำร้ านผู้จำหน่าย (ผ่านหลักสูตร Instructor), เจ้าหน้าที่ครูฝึกหญิงประจำร้าน (ผ่านหลักสูตร Sub Instructor, Instructor), เจ้าหน้าที่วิทยากรขับขี่ปลอดภั ยจากภาครัฐ (ครู , ตำรวจ) และนักศึกษา ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษ า ซึ่งการแข่งขันมีทั้งสิ้น 3 สถานี

ประกอบด้วย สถานีทดสอบที่ 1 : การเบรก (Braking) เพื่อวัดความสามารถในการเบรก ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญยิ่ งของครูฝึก โดยจะทดสอบการเบรกหยุดรถจักรยาน ยนต์อย่างนุ่มนวล ในระยะทางสั้นที่สุด พร้อมด้วยท่าทางการขับขี่ที่ถูก ต้องสมเป็นครูฝึก, สถานีทดสอบที่ 2 : ความคล่องตัว (Slalom) เพื่อทดสอบความคล่องตัวในขณะขับ ขี่ สามารถบังคับรถจักรยานยนต์ ใช้คันเร่ง เกียร์ เบรก ท่าทางการขับขี่ได้อย่างสัมพั นธ์กัน และสถานีทดสอบที่ 3 : การขับขี่ทรงตัวบนกระดานแคบ (Narrow Plank) เพื่อทดสอบความสามารถในการขับขี่ ทรงตัว ด้วยความเร็วต่ำ เคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆ และใช้ทางท่าทางการขับขี่ที่ถูก ต้อง โดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนมีคะแนนส ะสมคนละ 1,000 คะแนน ในทุกสถานี ซึ่งคะแนนจะถูกตัดออกไปในกรณีที่ ผู้แข่งขันเข้าข่ายที่ต้องเสียค ะแนนตามที่ถูกระบุอยู่ในแต่ละสถ านี เช่น รถล้ม, เท้าแตะพื้น, ชนกรวยยาง ฯลฯ โดยผู้ที่มีคะแนนสะสมสูงสุดหลัง แข่งขันครบทั้ง 3 สถานี จะเป็นผู้ชนะ

%e0%b8%9e%e0%b8%98%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%94_2_1487142591827_2

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้าในประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษ า เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการทำกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยภายใต้โครงการ "ฮอนด้า เมืองไทย ขับขี่ปลอดภัย" (Safety Thailand) จัดการแข่งขัน "ทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับประเทศ ครั้งที่ 14" เฟ้นหาสุดยอดครูฝึกขับขี่ปลอดภั ย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทั กษะการขับขี่ปลอดภัยให้กับ ครูฝึกประจำร้านผู้จำหน่าย เจ้าหน้าที่วิทยากรของหน่วยงานภ าครัฐ (ตำรวจ) อาจารย์และนักศึกษาในสังกัดสำนั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากทั่วประเทศ ณ ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยฮอนด้ า กรุงเทพฯ

2_1487142579232_1

นายอารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอ นด้า ระดับประเทศ ครั้งที่ 14 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระ ดับมาตรฐานของ Honda Safety Riding และพัฒนาทักษะของวิทยากรครูฝึ กขับขี่ปลอดภัย ตลอดจนสร้างความเข้าใจและสัมพัน ธ์อันดีของวิทยากรระหว่างภาครัฐ บาลและภาคเอกชน ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการขั บขี่ปลอดภัย รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่วิทย ากรครูฝึกขับขี่ปลอดภัย โดยมีครูฝึกจากทั่วประเทศเข้าร่ วมแข่งขัน ทั้งสิ้น 206 คน แบ่งเป็น จากร้านผู้จำหน่าย 117 คน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษ า (สอศ.) 58 คน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 31 โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องทดสอบคุ ณสมบัติว่าเป็นผู้ฝึกสอนที่มีปร ะสิทธิภาพในการขับขี่รถจักรยานย นต์มากน้อยเพียงใด และระดับความสามารถในการขับขี่ไ ด้มาตรฐานน่าเชื่อถือได้เพียงใด โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องผ่านการ แข่งขันทั้งหมด 3 สถานี ประกอบด้วย 1.การเบรก (Braking), 2.ความคล่องตัว (Slalom) และ 3.การขับขี่ทรงตัวบนกระดานแคบ (Narrow Plank) ซึ่งผู้เข้าแข่งขันที่มีทักษะขั บขี่ปลอดภัยยอดเยี่ยมและถูกหักค ะแนนน้อยที่สุดจากคะแนนเต็ มสถานีละ 1,000 คะแนน จะเป็นผู้ชนะ

เอ.พี.ฮอนด้า เดินหน้ายกระดับมาตรฐานขับขี่ปลอดภัยต่อเนื่อง จัดแข่งขัน "ทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับประเทศ ครั้งที่ 14"

ผลการแข่งขันปรากฏว่าผู้ ชนะในแต่ละประเภท มีดังนี้ รุ่นบิ๊กไบค์ ผู้ ชนะเลิศได้แก่ นายจารุวัตร ขันเงิน (บริษัท ฮอนด้า สมุทรปราการ จำกัด จ.สมุทรปราการ) ซึ่งผู้ชนะเลิศจ ะได้เดินทางไปแข่งขันที่ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 ส่วนรุ่นครูฝึกชาย ผู้ชนะเลิ ศได้แก่ นายอัครพล พรมแตง (บริษัท ที เค ซี มอเตอร์ไบค์ จำกัด จ.กำแพงเพชร) รุ่นครูฝึกหญิงผู้ ชนะเลิศได้แก่ นางสาวอัญชลี ช่อฟัก (บริษัท ที เค ซี มอเตอร์ไบค์ จำกัด จ.กำแพงเพชร) รุ่นเจ้าหน้าที่ตำ รวจผู้ชนะเลิศได้แก่ ส.ต.อ.คงกฤษณ์ ประสงค์ (กองกำกับการอารักขา 2 กรุงเทพฯ) รุ่นครู-อาจารย์ ผู้ช นะเลิศได้แก่ นายนพพร สมคิด (วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ) รุ่นนักเรียน ผู้ชน ะเลิศได้แก่ นายจิราวัฒน์ ประภาศรี (วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จ.ขอนแก่น) และรุ่นทีมศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภั ยฮอนด้า ผู้ชนะเลิศได้แก่ บริษัท ที เค ซี มอเตอร์ไบค์ จำกัด จ.กำแพงเพชร

สำหรับกติกา ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นวิทยากรค รูฝึกขับขี่ปลอดภัยประจำหน่วยงา น ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริ ษัทฯ กำหนด ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ครูฝึกชายประจำร้ านผู้จำหน่าย (ผ่านหลักสูตร Instructor), เจ้าหน้าที่ครูฝึกหญิงประจำร้าน (ผ่านหลักสูตร Sub Instructor, Instructor), เจ้าหน้าที่วิทยากรขับขี่ปลอดภั ยจากภาครัฐ (ครู , ตำรวจ) และนักศึกษา ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษ า ซึ่งการแข่งขันมีทั้งสิ้น 3 สถานี

ประกอบด้วย สถานีทดสอบที่ 1 : การเบรก (Braking) เพื่อวัดความสามารถในการเบรก ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญยิ่ งของครูฝึก โดยจะทดสอบการเบรกหยุดรถจักรยาน ยนต์อย่างนุ่มนวล ในระยะทางสั้นที่สุด พร้อมด้วยท่าทางการขับขี่ที่ถูก ต้องสมเป็นครูฝึก, สถานีทดสอบที่ 2 : ความคล่องตัว (Slalom) เพื่อทดสอบความคล่องตัวในขณะขับ ขี่ สามารถบังคับรถจักรยานยนต์ ใช้คันเร่ง เกียร์ เบรก ท่าทางการขับขี่ได้อย่างสัมพั นธ์กัน และสถานีทดสอบที่ 3 : การขับขี่ทรงตัวบนกระดานแคบ (Narrow Plank) เพื่อทดสอบความสามารถในการขับขี่ ทรงตัว ด้วยความเร็วต่ำ เคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆ และใช้ทางท่าทางการขับขี่ที่ถูก ต้อง โดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนมีคะแนนส ะสมคนละ 1,000 คะแนน ในทุกสถานี ซึ่งคะแนนจะถูกตัดออกไปในกรณีที่ ผู้แข่งขันเข้าข่ายที่ต้องเสียค ะแนนตามที่ถูกระบุอยู่ในแต่ละสถ านี เช่น รถล้ม, เท้าแตะพื้น, ชนกรวยยาง ฯลฯ โดยผู้ที่มีคะแนนสะสมสูงสุดหลัง แข่งขันครบทั้ง 3 สถานี จะเป็นผู้ชนะ

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!